English version can be found here.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΥΡΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2023

1. Γενικά 

Η εταιρεία με την επωνυμία Trisor Hellas Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία εδρεύει στην οδό Ομήρου 43, 10672, Αθήνα – Κολωνάκι τηλ +302103640000 καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 171824901000 (εφεξής: «Trisor») έχει συσταθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και πρόκειται να λειτουργήσει ως ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με αντικείμενο δραστηριότητας την  επιτήρηση ή/και φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα την εκμίσθωση ψηφιακά ελεγχόμενων θυρίδων θησαυροφυλακίου (εφεξής: «Θυρίδες» ή εκάστη εξ αυτών «Θυρίδα») υπό την προϋπόθεση α) της υποβολής γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας καθώς και της υιοθέτησης και εφαρμογής από την Trisor των απαιτούμενων από τον νόμο 4557/2018 για την πρόληψη- καταστολή της νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις σχετικές Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλων αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών (εφεξής ο «Νόμος») και β) της χορήγησης της ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τον νόμο Ν. 2518/1997 και Ν. 3707/2008, της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και της υπαγωγής στην εποπτεία της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Οι Θυρίδες που θα  διαχειρίζεται η Trisor  θα φυλάσσονται στα θησαυροφυλάκια της τα οποία θα βρίσκονται στα καταστήματα της στην Ελλάδα όπως αυτά θα καθορίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Trisor www.trisor.gr μόλις δημιουργηθούν (εφεξής: «Τοποθεσίες» ή έκαστο εξ αυτών η «Τοποθεσία»). 

2. Πεδίο εφαρμογής

2.1. Η Trisor παρέχει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εκμισθώσουν μία Θυρίδα (εφεξής οι «Μελλοντικοί Μισθωτές» ή έκαστος εξ αυτών ο «Μελλοντικός Μισθωτής») να προβούν στην σύναψη ενός προσυμφώνου μίσθωσης Θυρίδας (εφεξής το «Προσύμφωνο») με το οποίο ο Μελλοντικός Μισθωτής και η Trisor (από κοινού καλούμενοι τα «Μέρη») θα συμφωνούν να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης για μία Θυρίδα (εφεξής η «Σύμβαση Μίσθωσης») με μισθωτική σχέση η οποία θα διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών της Trisor οι οποίοι είναι αναρτημένη στην διεύθυνση https://www.trisor.gr/conditions/] στην επίσημη ιστοσελίδα της Trisor www.trisor.gr («ΓΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης»), τους οποίους ο Μελλοντικός Μισθωτής δηλώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει. 

2.2. Η δυνατότητα σύναψης Προσυμφώνου με την Trisor θα παρέχεται στο κοινό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Trisor www.trisor.gr σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο με τον τίτλο «Προκράτηση Θυρίδας» για περίοδο που θα άρχεται από την 20/11/23 έως την εξάντληση του αριθμού των Θυρίδων ανά μέγεθος (sold out). 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.trisor.gr ισχύουν για όλα τα Προσύμφωνα τα οποία η Trisor θα συνάψει με τους Μελλοντικούς Μισθωτές. Η Trisor δεν αναγνωρίζει τυχόν αποκλίνοντες ή/και αντικρουόμενους όρους αναφορικά με την σύναψη προσυμφώνου μίσθωσης Θυρίδων με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων που θα περιέχονται στα Προσύμφωνα.

3. Δικαιούχοι συμμετοχής 

Στην σύναψη του Προσυμφώνου μπορεί να προβεί κάθε νομικό πρόσωπο (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) οποιαδήποτε μορφής ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα ή εμπιστεύματα και κάθε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτες ή εμπορικοί πελάτες) άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που έχει έδρα  ή κατοικεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή τρίτη χώρα.

4. Προϋποθέσεις σύναψης της οριστικής Σύμβασης Μίσθωσης 

Ως προϋποθέσεις για την σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης της Θυρίδας αναγνωρίζονται και γίνονται ρητώς αποδεκτές από τον Μελλοντικό Μισθωτή οι κάτωθι:

4.1. Η Trisor θα λάβει την ειδική άδεια λειτουργίας για την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας της ως ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2518/1997 και Ν. 3707/2008, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αφού συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις των ανωτέρων νόμων και υπαχθεί στην εποπτεία των κατά τόπο αρμόδιων αστυνομικών αρχών. 

4.2. Η Trisor θα υποβάλλει την απαιτούμενη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας για τους σκοπούς του Νόμου καθώς και θα υιοθετήσει και εφαρμόσει τα απαιτούμενα από τον Νόμο μέτρα και διαδικασίες συμπεριλαμβανομένου και του Ελέγχου Ταυτότητας που αναφέρεται κατωτέρω στην παράγραφο 4.4.

4.3. Η Trisor θα προβεί στην κατασκευή των Θυρίδων και το άνοιγμα της πρώτης Τοποθεσίας της σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας (με βάση μέτρησης την Πλατεία Κολωνακίου) η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2024. Το ακριβές σημείο της πρώτης Τοποθεσίας θα ανακοινωθεί από την Trisor μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας. Όταν η Τοποθεσία είναι πλήρως λειτουργική όλοι οι Μελλοντικοί Μισθωτές θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανά ομάδες ώστε να προβούν μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω στην σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης. 

4.4. Ο Μελλοντικός Μισθωτής θα υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του σύμφωνα με  το Νόμο (εφεξής «Έλεγχο Ταυτότητας»). Η διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα του Ελέγχου Ταυτότητας περιγράφονται αναλυτικά στους ΓΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης της Trisor. 

Η Σύμβαση Μίσθωσης θα συναφθεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Ελέγχου Ταυτότητας και της έγκρισης του Μελλοντικού Μισθωτή ως πελάτη από την Trisor. Η Trisor διατηρεί το δικαίωμα, μετά από την διενέργεια του Ελέγχου Ταυτότητας της παρούσας παραγράφου όπως αναλυτικά περιγράφεται στους ΓΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης να απορρίψει τον Μελλοντικό Μισθωτή και να μην του επιτρέψει την σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης ή να λύσει την Σύμβαση Μίσθωσης για σπουδαίο λόγο και να διακόψει την επιχειρηματική σχέση. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφεται άμεσα, και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του Μελλοντικού Μισθωτή, το ποσό που καταβλήθηκε κατά την σύναψη του Προσυμφώνου. Δεν επιστρέφεται το ποσό του κόστους Ελέγχου Ταυτότητας το οποίο περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 5.

5. Κόστος Ελέγχου Ταυτότητας

Ο Έλεγχος Ταυτότητας θα διενεργείται χωρίς την επιβάρυνση επιπλέον κόστους για τον Μελλοντικό Μισθωτή εφόσον πρόκειται για Μελλοντικό Μισθωτή φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που ο Μελλοντικός Μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα ή αλλοδαπή εταιρεία λόγω και της πολυπολοκότητας της διαδικασίας Ελέγχου Ταυτότητας και του αυξημένου όγκου εγγράφων επαλήθευσης που απαιτούνται όπως αυτά καθορίζονται στο Παράτημα ΙΙ των ΓΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης ο Μελλοντικός Μισθωτής επιβαρύνεται με το κόστος του Ελέγχου Ταυτότητας το οποίο ορίζεται στον αναρτημένο κατάλογο Τιμών και Τελών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Trisor https://www.trisor.gr/prices-sizes/, τον οποίο ο Μελλοντικός Μισθωτής δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα (ο «Τιμοκατάλογος»). Το κόστος ορίζεται ανά Έλεγχο Ταυτότητας και ανά Μελλοντικό Μισθωτή («Κόστος Ελέχγου Ταυτότητας»/ Κόστος διαδικασίας AML/KYC για τις εταιρείες) και πληρώνεται από τον Μελλοντικό Μισθωτή κατά την Πληρωμή σύμφωνα με την παράγραφο 9.1. και την σύναψη του Προσυμφώνου. Το Κόστος Ελέγχου Ταυτότητας επιβάλλεται επιπλέον του ποσού που αντιστοιχεί στο συμφωνημένο ποσό πληρωμής όπως αυτό αναφέρεται κατωτέρω υπό 9.1. 

6. Χρόνος σύναψης της οριστικής Σύμβασης Μίσθωσης 

6.1. Η δυνατότητα σύναψης της οριστικής Σύμβασης Μίσθωσης θα παρασχεθεί στον Μελλοντικό Μισθωτή το αργότερο έως την 30.09.2024, με την πλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων υπό 4.1. έως 4.3. προϋποθέσεων. Η ακριβής ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Μίσθωσης, θα ορισθεί με βάση την ημερομηνία που ο Μελλοντικός Μισθωτής θα επιλέξει μετά την πλήρωση των ανωτέρω υπό 4.1. έως 4.3. προϋποθέσεων να προβεί στον αναφερόμενο στην παράγραφο 4.4. Έλεγχο Ταυτότητας και στην συνέχεια στην σύναψη της οριστικής Σύμβασης Μίσθωσης. 

7. Διαδικασία σύναψης του Προσυμφώνου 

7.1 Ηλεκτρονική Εγγραφή

Η δυνατότητα σύναψης του Προσυμφώνου παρέχεται μόνο ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα ο Μελλοντικός Μισθωτής αφότου εισέλθει στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο της ιστοσελίδας της Trisor στη διεύθυνση www.trisor.gr και προκειμένου να προχωρήσει στην σύναψη ενός Προσυμφώνου θα πρέπει να ολοκληρώσει πρώτα την διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Trisor  όπου θα γίνεται χρήση ενός προστατευμένου με κωδικό πρόσβασης, διαδικτυακού ή τηλεφορτώσιμου λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές (συλλογικά: «Λογισμικό») (ολόκληρη η διαδικτυακή υπηρεσία: «Ψηφιακή Πλατφόρμα»).

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή ο Μελλοντικός Μισθωτής ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

(α) επιλέγει το επιθυμητό μέγεθος της Θυρίδας και συγκεκριμένα μπορεί να επιλέξει μεταξύ των μεγεθών «Μικρή», «Μεσαία» και «Μεγάλη», σύμφωνα με τις εξής παραμέτρους (διαστάσεις σε χιλιοστά):

(I) Μικρή (S) με μέγιστο φορτίο έως 3 κιλών

(II) Μεσαία (M) με μέγιστο φορτίο έως 10 κιλών

(III) Μεγάλη (L) με μέγιστο φορτίο έως 20 κιλών

(β) δηλώνει τον τίτλο προσφώνησης/διακριτικό τίτλο, το ονοματεπώνυμο/επωνυμία και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, το κινητό του τηλέφωνο, τη διεύθυνση κατοικίας/έδρας, τους νομικούς εκπροσώπους σε περίπτωση νομικού προσώπου, καθώς και άλλα στοιχεία που κατά περίπτωση πρέπει να συλλέγονται από την Trisor σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(γ) ελέγχει τα στοιχεία του και τα επιβεβαιώνει κάνοντας κλικ στο «Εγγραφή τώρα». 

7.2. Παροχές της Ψηφιακής Πλατφόρμας 

Με την εγγραφή του Μελλοντικού Μισθωτή στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, και κατόπιν αποδοχής των παρόντων Όρων δημιουργείται ο λογαριασμός του Πελάτη στην Ψηφιακή Πλατφόρμα της Trisor («Λογαριασμός Χρήστη»). Η Trisor ως φορέας εκμετάλλευσης της πλατφόρμας αποστέλλει στον Μελλοντικό Μισθωτή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης («Μήνυμα εγγραφής»), με την αποστολή του οποίου συνάπτεται η Σύμβαση Χρήσης της Πλατφόρμας (εφεξής: «Σύμβαση Χρήσης της Πλατφόρμας»). Μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας και του Λογαριασμού Χρήστη ο Μελλοντικός Μισθωτής μπορεί να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

(α) Αλλαγή των καταχωρημένων προσωπικών δεδομένων του 

(β) Αλλαγή του επιλεγμένου μέσου πληρωμής

(γ) Ανάκτηση τιμολογίων και ιστορικού πληρωμών

(δ) Σύναψη του Προσυμφώνου 

(ε) Αλλαγή του επιλεγμένου μεγέθους Θυρίδας (με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3)

(στ) Σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης μετά την πλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

7.3. Αλλαγή μεγέθους Θυρίδας

Κάθε Μελλοντικός Πελάτης, για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προσυμφώνου, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μεταγενέστερα της σύναψης του, το επιλεγμένο μέγεθος Θυρίδας, υπό τον όρο της διαθεσιμότητας Θυρίδων και με τη συγκατάθεση της Trisor και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Στην περίπτωση που επιθυμεί αύξηση μεγέθους δηλαδή έχει επιλέξει ένα εκ των αναφερόμενων υπό 5.1. (α) i ή ii μεγεθών και επιθυμεί να το αλλάξει σε ένα εκ των αναφερόμενων υπό 5.1. (α) ii ή iii μεγεθών δύναται να το κάνει ελεύθερα καταβάλλοντας το επιπλέον ποσό στην Trisor.
  2. Στην περίπτωση που επιθυμεί μείωση του μεγέθους της Θυρίδας του, δύναται να γίνει μόνο μετά την λήξη της μίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του κόστους την αρχικής θυρίδας και εκείνης που μεταγενέστερα δήλωσε, δεν επιστρέφεται.

4. Στοιχεία Εγγραφής

Ο Μελλοντικός Μισθωτής πρέπει να δηλώσει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα κατά την εγγραφή στοιχεία («Στοιχεία εγγραφής»). Ο Μελλοντικός Μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε τα στοιχεία εγγραφής του να διατηρούνται ενημερωμένα μετά την εγγραφή και καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Προσυμφώνου. Η δήλωση ψευδών στοιχείων εγγραφής και η μη επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών απαγορεύεται. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή απόκρυψης στοιχείων από τον Μελλοντικό Μισθωτή, το Προσύμφωνο και η Σύμβαση Χρήσης της Πλατφόρμας δύναται να καταγγελθούν από την Trisor για σπουδαίο λόγο και ο Μελλοντικός Μισθωτής μπορεί να αποκλειστεί από εκ νέου εγγραφή στην Ψηφιακή Πλατφόρμα.

7.5. Προστασία των δεδομένων πρόσβασης 

Η Trisor δεν θα ζητήσει από το Μελλοντικό Μισθωτή, ποτέ και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail), να της αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού Χρήστη. Κάθε επικοινωνία (τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην οποία ζητείται από τον Μελλοντικό Μισθωτή ο κωδικός πρόσβασης του Λογαριασμού Χρήστη θεωρείται ύποπτη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον Μελλοντικό Μισθωτή. Αν ο Μελλοντικός Μισθωτής γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης στο Λογαριασμό Χρήστη, τότε ο Μελλοντικός Μισθωτής φέρει την ευθύνη και για προς συνέπειες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση προς ενδεικτικά πρόσβαση του τρίτου προσώπου στα προσωπικά στοιχεία του Μελλοντικού Μισθωτή, πρόσβαση σε ιστορικό κινήσεων και πληρωμών και στοιχεία ταυτοποίησης, αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του Μελλοντικού Μισθωτή, μπλοκάρισμα του Μελλοντικού Μισθωτή μέσω του λογαριασμού αυτού κ.ά. Αν ο Μελλοντικός Μισθωτής υποπτεύεται ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης του (π.χ. κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έχουν υποκλαπεί ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα τη Trisor. Σε κάθε περίπτωση ο Μελλοντικός Μισθωτής οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο προς Σύμβασης Χρήσης της Πλατφόρμας και του Προσυμφώνου (ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές τύπου tablet, κινητά τηλέφωνα) να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα ειδικά προγράμματα ασφάλειας (π.χ. αντιιικό πρόγραμμα) προς αποφυγή και απόκρουση προσβολών από κακόβουλο λογισμικό.

7.6. Στη συνέχεια ο Μελλοντικός Μισθωτής μπορεί να προχωρήσει στην σύναψη του Προσυμφώνου και την πληρωμή. 

7.7. Η Trisor διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Μελλοντικό Μισθωτή οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια ισχύος του Προσυμφώνου ή πριν την σύναψη αυτού και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιοδήποτε έγγραφα και στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την συμμόρφωση της με τις διαδικασίες του Νόμου ή άλλου ισχύοντος νόμου και ιδίως με τον Έλεγχο Ταυτότητας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 2.3. των ΓΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης. Ο Μελλοντικός Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο και να υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων ζητηθεί από την Trisor.

7.8. Η Trisor δηλώνει και ο Μελλοντικός Μισθωτής αποδέχεται ότι σε κάθε περίπτωση η Trisor αν θεωρήσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι υπάρχουν υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητα ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με τον Νόμο διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) να απορρίψει τον Μελλοντικό Μισθωτή και να μην επιτρέψει την εγγραφή στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, 

β) να αναστείλει την πρόσβαση του στον Λογαριασμό Χρήστη, 

γ) να διαγράψει τον Λογαριασμό Χρήστη απορρίπτοντας τον μετά την εγγραφή, 

δ) να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της εγγραφής του και την δημιουργία του Λογαριασμού Χρήστη, ή/ και την σύναψη της Σύμβασης Χρήσης προτού ολοκληρωθεί η επεξεργασία από την Trisor των στοιχείων και εγγράφων που τυχόν απαιτηθεί να υποβληθούν από τον Μελλοντική Μισθωτή σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 7.7. Περαιτέρω η Trisor διατηρεί το δικαίωμα, λόγω τεχνικών περιορισμών και τεχνικών προβλημάτων λειτουργίας, να αναστείλει την λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας της και/ή να μην επιτρέψει την πρόσβαση του Μελλοντικού Μισθωτή στο Λογαριασμό Χρήστη.

8. Όροι οριστικής Σύμβασης Μίσθωσης, Διάρκεια Μίσθωσης

Η οριστική Σύμβαση Μίσθωσης θα συναφθεί σύμφωνα με τους ΓΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην https://www.trisor.gr/conditions/ την επίσημη ιστοσελίδα της Trisor www.trisor.gr και τους οποίους ο Μελλοντικός Μισθωτής δηλώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει.

Κατά την σύναψη του Προσυμφώνου ο Μελλοντικός Μισθωτής επιλέγει την επιθυμητή διάρκεια μίσθωσης της Θυρίδας η οποία δύναται να είναι ένα (1) έως δεκαπέντε (15) έτη. 

9. Όροι Πληρωμής – Εκπτώσεις

9.1. Πληρωμή 

Ο Μελλοντικός Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στην Trisor κατά την σύναψη του Προσυμφώνου το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος μίσθωσης της επιλεγμένης Θυρίδας και για τη διάρκεια της μίσθωσης που επιλέγεται κατά την σύναψη του Προσυμφώνου μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα (1) έως δεκαπέντε (15) έτη. 

9.2. Έκπτωση

Κατά την σύναψη του Προσυμφώνου ο Μελλοντικός Μισθωτής επωφελείται εκπτώσεως από το κόστος μίσθωσης της επιλεγμένης Θυρίδας και της επιλεγμένης διάρκειας της μίσθωσης (εφεξής η «Έκπτωση»). 

Η παρεχόμενη έκπτωση και η τελική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που υποχρεούται να καταβάλλει ο Μελλοντικός Μισθωτής ανά χρονική διάρκειας μίσθωσης και ανά μέγεθος Θυρίδας καθορίζονται στο  Παράρτημα Ι των παρόντων Όρων για χρονική διάρκεια από ένα (1) έως δεκαπέντε (15) έτη. 

9.3 Ισχύουν ειδικά προνόμια και εκπτώσεις ανά κατηγορία πελάτη όπως οι σχετικές κατηγορίες καθορίζονται https://www.trisor.gr/prices-sizes/ στην επίσημη ιστοσελίδα της Trisor www.trisor.gr (εφεξής «Πακέτα Προϊόντων»). Προς άρση αμφιβολίας η παρεχόμενη κατά την σύναψη του Προσυμφώνου έκπτωση υπολογίζεται επιπλέον της ήδη προβλεπόμενης ανά κατηγορία Πελάτη έκπτωσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι των παρόντων Όρων.

9.4. Ο Μελλοντικός Μισθωτής δύναται να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω μεθόδων πληρωμής :

(α) Πιστωτική κάρτα (αποδεκτές μόνο Visa και Mastercard) 

(β) SEPA

Η Trisor διατηρεί το δικαίωμα λόγω τεχνικών περιορισμών να αναστείλει την παροχή ενός ή περισσότερων εκ των αναφερόμενων μεθόδων πληρωμής.

10. Μη χρήση της Θυρίδας 

Ρητώς αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεχτό από τον Μελλοντικό Μισθωτή ότι με την σύναψη του Προσυμφώνου δεν του παρέχεται δικαίωμα χρήσης της Θυρίδας. 

11.  Καταγγελία, Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων

11.1 Δικαίωμα καταγγελίας της Trisor

Η Trisor δικαιούται να καταγγείλει το Προσύμφωνο με ειδοποίηση που κοινοποιείται στην κατά την παράγραφο 16 ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του Μελλοντικού Μισθωτή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του Μελλοντικού Μισθωτή οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους ή τους όρους του Προσυμφώνου που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις, ή παραβάσεως του νόμου, ή και των διατάξεων των Εποπτικών Αρχών, 

β) εάν ο Μελλοντικός Μισθωτής περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας, πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης κλπ.

γ) εάν απαιτείται αυτό προς συμμόρφωση της Trisor με υποχρεώσεις της απορρέουσες από τον νόμο και/ή σε περίπτωση συμμόρφωσης της Trisor με δικαστική απόφαση ή εντολή ή απόφαση εποπτεύουσας ή άλλης ρυθμιστικής αρχής.

11.2. Δικαίωμα καταγγελίας του Μελλοντικού Μισθωτή

Το Προσύμφωνο δύναται να καταγγελθεί από κάθε συμβαλλόμενο μέρος με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση που κοινοποιείται μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας, στην κατά τον όρο 16 ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αντισυμβαλλόμενος. Η καταγγελία αυτή αναπτύσσει αποτελέσματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) πλήρων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης καταγγελίας. Τα επιμέρους στοιχεία της Σύμβασης Πελάτη (Σύμβαση Χρήσης Πλατφόρμας, Προσύμφωνο) δεν δύνανται να καταγγελθούν μεμονωμένα. Η καταγγελία της Σύμβασης Χρήσης της Πλατφόρμας συνεπάγεται αυτόματα την καταγγελία του Προσυμφώνου κατά την ίδια ημερομηνία καταγγελίας και το αντίστροφο. 

11.3. Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καταγγελίας

Σε περίπτωση καταγγελίας του Προσυμφώνου από τον Μελλοντικό Μισθωτή για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον αυτή λάβει χώρα εντός ενός (1) έτους από την σύναψη του Προσυμφώνου θα επιστρέφεται στον Μελλοντικό Μισθωτή από την Trisor οποιοδήποτε ποσό αφορά μισθώματα Θυρίδας και έχει καταβληθεί από αυτόν στην Trisor πέραν του μισθώματος που αντιστοιχεί στο πρώτο (1) συμβατικό έτος το οποίο θα παρακρατείται από την Trisor. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Μελλοντικό Μισθωτή σε χρόνο μεταγενέστερο του ανωτέρω προβλεπόμενου καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας από την Trisor σύμφωνα με την παράγραφο 11.1. δεν επιστρέφεται κανένα ποσό από την Trisor.

11.4 Εάν ο Μελλοντικός Μισθωτής αντιταχθεί εγκαίρως σε τροποποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 14, έχει τα δικαίωμα καταγγελίας που προβλέπεται σε αυτήν, και αμφότερα τα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν το Προσύμφωνο με προηγούμενη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της καταγγελίας.

12. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Μελλοντικός Μισθωτής υπό την ιδιότητά του ως καταναλωτής έχει  το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από το Προσύμφωνο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, χωρίς καμία επιβάρυνση και αναιτίως. Η προθεσμία υπαναχώρησης άρχεται από την ημέρα αποδοχής των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση υπαναχώρησής από το Προσύμφωνο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα επιστρέφεται από την Trisor στον Μελλοντικό Μισθωτή όλο το ποσό πληρωμής εκτός από το Κόστος Ελέγχου Ταυτότητας στην περίπτωση νομικών προσώπων και εφόσον ο Έλεγχος Ταυτότητας έχει ήδη διενεργηθεί κατά την ημερομηνία υπαναχώρησης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. 

Για την επιστροφή, θα χρησιμοποιείται το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε άλλο μέσο με το Προσύμφωνο. 

Οδηγίες Υπαναχώρησης

 Ο Μελλοντικός Μισθωτής προκειμένου να ασκήσει νόμιμα το δικαίωμα υπαναχώρησης που του παρέχεται σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να ενημερώσει την Trisor, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη επίσημη διεύθυνση της support@trisor.gr ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής στην έδρα της Trisor (Ομήρου 43, 10672, Αθήνα – Κολωνάκι) , για την απόφασή του  να υπαναχωρήσει από το Προσύμφωνο. Για έγκαιρη υπαναχώρηση, αρκεί να αποστείλει τη γνωστοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης 14 ημερών. Για τον σκοπό αυτό ο Μελλοντικός Μισθωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης εδώ.  

13. Ευθύνη της Trisor

Ο Μελλοντικός Μισθωτής δεν δικαιούται να αναζητήσει από την Trisor κανένα ποσό ως αποζημίωση για την μη σύναψη της οριστικής Σύμβασης Μίσθωσης και οποιαδήποτε αξίωση του για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Trisor από το Προσύμφωνο περιορίζεται στην επιστροφή του ποσού το οποίο ο Μελλοντικός Μισθωτής κατέβαλε στην Trisor κατά την σύναψη του Προσυμφώνου με την επιφύλαξη της παραγράφου 11.3.

14. Τροποποίηση των Όρων 

Προϋπόθεση για την σύναψη του Προσυμφώνου, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων Όρων από τον Μελλοντικό Μισθωτή. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων θα αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο στην διαδικτυακή τοποθεσία www.trisor.gr και θα ισχύει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ανάρτησή τους, εκτός εάν αυτή η τροποποίηση γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τυχόν δικαστική ή διοικητική απόφαση ή όταν η τροποποίηση δεν αυξάνει τις υποχρεώσεις του Μελλοντικού Μισθωτή και δεν περιορίζει τα δικαιώματά του η οποία ισχύει αμέσως. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) εβδομάδων, ο Μελλοντικός Μισθωτής δεν δηλώσει εγγράφως ότι δεν συμφωνεί με τις αναρτηθείσες τροποποιήσεις, τεκμαίρεται ότι τις έχει αποδεχθεί. Σε περίπτωση που προβεί σε τέτοιου είδους δήλωση μη αποδοχής, έχει δικαίωμα να προβεί, εντός της προθεσμίας αυτής και πριν την εφαρμογή των γνωστοποιηθεισών αλλαγών, σε καταγγελία της συμβάσεως αζημίως εφαρμοζόμενης της παραγράφου 11.4. των Όρων.

H Trisor διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα σύναψης Προσυμφώνου, ή να αλλάξει την παρεχόμενη Έκπτωση ως προς τα Προσύμφωνα που θα συναφθούν μετά την ανάρτηση της, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της ενέργειας www.trisor.gr. Η τροποποίηση αυτή θα έχει άμεση ισχύ. 

15. Προσωπικά Δεδομένα 

Οι Μελλοντικοί Μισθωτές αποτελούν υποκείμενα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από την Trisor, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου, κατ’ άρθρο 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την πολιτική απορρήτου της Trisor η οποία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.trisor.gr/privacy-policy/ και την πολιτική διαχείρισης Cookies η οποία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.trisor.gr/Όροι Χρήσης/Ρυθμίσεις Cookie, τις οποίες οι Μελλοντικοί Μισθωτές δηλώνουν με την αποδοχή των παρόντων Όρων ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει. 

16. Γνωστοποιήσεις/ Ανακοινώσεις

Κάθε κοινοποίηση εκ μέρους της Trisor προς τον Μελλοντικό Μισθωτή που αφορά το Προσύμφωνο θα γίνεται εγγράφως στην ταχυδρομική ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο κινητό τηλέφωνο που ο Μελλοντικός Μισθωτής έχει δηλώσει στον Προσύμφωνο. Ο Μελλοντικός Μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί είτε εγγράφως είτε μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας κάθε αλλαγή της ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή του κινητού τηλεφώνου του προς την Trisor. O Μελλοντικός Μισθωτής στην περίπτωση νομικού προσώπου οφείλει επίσης να κοινοποιεί στην Trisor κάθε αλλαγή των νομίμων εκπροσώπων, των εταίρων ή/και των πραγματικών δικαιούχων του, κάθε άλλαγή στον σκοπό, την έδρα του, στην μετοχική του σύνθεση και κάθε μεταβολή ουσιώδους στοιχείου της επιχείρησης του. Ο Μελλοντικός Μισθωτής στην περίπτωση φυσικού προσώπου καθώς οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι, οι εταίροι και οι πραγματικοί δικαιούχοι του Μελλοντικού Μισθωτή νομικού προσώπου οφείλουν να κοινοποιούν στην Trisor την μεταβολή οποιοδήποτε προσωπικού του στοιχείου το οποίο έχει δηλώσει στην Trisor (πχ. διεύθυνση, email, επάγγελμα, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α.). Νόμιμη διεύθυνση του Μελλοντικού Μισθωτή για την επίδοση ή κοινοποίηση ή αποστολή προς αυτόν οποιουδήποτε εγγράφου και για τις εντεύθεν νόμιμες συνέπειες είναι η εκάστοτε δηλωθείσα από αυτόν.

17. Ανωτέρα Βία 

Η Trisor διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την πρόσβαση του Μελλοντικού Μισθωτή στην Ψηφιακή Πλατφόρμα ή/και να αναστείλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία παροχής δυνατότητας σύναψης της οριστικής Σύμβασης Μίσθωσης που αναφέρεται στην παράγραφο. όταν αυτό υπαγορεύεται από λόγους ανωτέρα βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται -ενδεικτικώς- οι απεργίες, πανδημίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κυβερνητικές εντολές, εντολές ρυθμιστικής ή εποπτικής αρχής, υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, οδηγία, ή δικαστική εντολή, πυρκαγιά, πλημμύρα, γενική διακοπή ρεύματος, βλάβη μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, διενέργεια εργασιών συντήρησης, τρομοκρατικές ενέργειες, προειδοποιήσεις αστυνομίας κλπ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η Trisor θα ενημερώνει τον Μελλοντικό Μισθωτή για την προσωρινή διακοπή της πρόσβασης ή την αναστολή/ μετάθεση της ημερομηνίας, όταν αυτό είναι εφικτό, και σε κάθε περίπτωση με την προσπάθεια εισόδου του στην Ψηφιακή Πλατφόρμα ή μέχρι την 30.06.2024 στην περίπτωση της αναστολής/ μετάθεσης της ημερομηνίας παροχής δυνατότητας σύναψης της Σύμβασης Μίσθωσης.

18. Τελικές Διατάξεις 

18.1 Οι παρόντες ΓΟΣ έχουν συνταχθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και η επικοινωνία τoυ Μελλοντικού Μισθωτή με τη Trisor δύναται να διεξάγεται στην ελληνική ή/ και την αγγλική γλώσσα. 

18.2 Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά σε σχέση με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή άλλης επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της  Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.

18.3 Η τυχόν μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων από τους Όρους δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων Όρων ή οποιασδήποτε συμβατική σχέση της Trisor µε τον Πελάτη. Όροι των οποίων η αναγραφή τυχόν απαγορευθεί µε πράξη της αρμόδιας αρχής κατά τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή, θεωρούνται αυτοδικαίως ως µη εγγεγραμμένοι.

Η παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης από την Trisor οποιουδήποτε δικαιώματος της δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή της από αυτό ή ότι συνιστά αποδυνάμωση του.

18.4 Τα δικαιώματα που απορρέουν από το Προσύμφωνο δεν είναι μεταβιβάσιμα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Μελλοντικό Μισθωτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. 

18.5 Η σύναψη του Προσυμφώνου προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων.

18.6 Για κάθε πληροφορία, υποστήριξη ή διευκρίνιση σχετική με την παρούσα εμπορική ενέργεια, μπορείτε να επικοινωνείτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email pre-sale@trisor.gr καθώς και στον τηλεφωνικό αριθμό  801 3000123 (09:00-18:00, Δευτέρα με  Παρασκευή).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2023

Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις Συναλλαγών (ΓΟΣ) της Trisor Hellas SA., Αθήνα,  2023 

  1. Προϋποθέσεις εφαρμογής των παρόντων ΓΟΣ

Η δυνατότητα σύναψης της Σύμβασης Μίσθωσης σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΣ θα παρέχεται εφόσον πληρωθούν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) χορήγηση στην Trisor της ειδική προς τούτο άδειας λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τον νόμο Ν. 2518/1997 και Ν. 3707/2008, κατόπιν της συμμόρφωσης της Trisor με τις προϋποθέσεις των νόμων αυτών και της υπαγωγής της στην εποπτεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

β) υποβολή γνωστοποίησης από την Trisor στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας καθώς και της υιοθέτησης και εφαρμογής από την Trisor των απαιτούμενων από τον νόμο 4557/2018 για την πρόληψη-καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις σχετικές Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλων αρμόδιων αρχών (εφεξής ο «Νόμος»), μέτρων και διαδικασιών,

γ) κατασκευή από την Trisor των Θυρίδων και το άνοιγμα της πρώτης Τοποθεσίας της Trisor σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας (με βάση μέτρησης την Πλατεία Κολωνακίου) εντός του δευτέρου τριμήνου του 2024. 

Το ακριβές σημείο της πρώτης Τοποθεσίας θα ανακοινωθεί από την Trisor μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας. Μετά δε την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων η Trisor θα τροποποιήσει την επωνυμία της σε «Trisor Hellas Iδιωτική Eπιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία».

1.2 Εισαγωγή

Η εταιρεία με την επωνυμία «Trisor Hellas Iδιωτική Eπιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην οδό Ομήρου 43, 10672, Αθήνα – Κολωνάκι τηλ +302103640000 καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 171824901000 (εφεξής: «Trisor») έχει συσταθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και λειτουργεί ως ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με αντικείμενο δραστηριότητας την  επιτήρηση ή/και φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα την εκμίσθωση ψηφιακά ελεγχόμενων θυρίδων θησαυροφυλακίου (εφεξής: «Θυρίδα» ή «Θυρίδες»). Η εκμίσθωση των Θυρίδων (εφεξής οι «Υπηρεσίες») θα πραγματοποιείται α) με επίσκεψη στο κατάστημα της Trisor, είτε β) μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας στη διεύθυνση www.trisor.gr όπου θα γίνεται χρήση ενός προστατευμένου με κωδικό πρόσβασης, διαδικτυακού ή τηλεφορτώσιμου λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές (συλλογικά: «Λογισμικό») (ολόκληρη η διαδικτυακή υπηρεσία: «Ψηφιακή Πλατφόρμα»). Κάθε θυρίδα φυλάσσεται στα θησαυροφυλάκια που διαχειρίζεται η Trisor και βρίσκονται στα καταστήματα της στην Ελλάδα όπως αυτά θα καθορίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Trisor www.trisor.gr μόλις δημιουργηθούν (εφεξής: «Τοποθεσίες» ή έκαστο εξ αυτών «Τοποθεσία») και είναι προσβάσιμη στον Πελάτη μέσω ενός ηλεκτρονικά ελεγχόμενου μηχανισμού φόρτωσης θυρίδων και ενός ηλεκτρονικά καθώς και φυσικά ασφαλισμένου τερματικού αυτοεξυπηρέτησης, με διαδικασία πολυπαραγοντικής πιστοποίησης ταυτότητας και συγκεκριμένα πιστοποίηση μέσω των ακόλουθων τριών σταδίων: α)  χρήση της κάρτας που έχει χορηγηθεί στον Πελάτη από την Trisor και καταχώρηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN) που ο Πελάτης έχει ορίσει, β) σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος του Πελάτη, και γ) έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων με την καταχώρηση του κωδικού μίας χρήσης OTP που θα αποστέλλεται από το τερματικό αυτοεξυπηρέτησης (συσκευή παραγωγής ηλεκτρονικών κωδικών) στο smartphone ή στον υπολογιστή ή στο tablet του Πελάτη. 

1.3 Πεδίο εφαρμογής. 

Οι ακόλουθοι ΓΟΣ οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.trisor.gr ισχύουν για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης Θυρίδων που η Trisor θα συνάπτει με τους πελάτες της (εφεξής: «Πελάτες»). Η Trisor δεν αναγνωρίζει τυχόν αποκλίνουσες ή/και αντικρουόμενες ΓΟΣ αναφορικά με την εκμίσθωση Θυρίδων με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων που θα περιέχονται στην Σύμβαση Μίσθωσης.

2. Διαδικασία εγγραφής και σύναψης σύμβασης

2.1 Η εγγραφή πραγματοποιείται με την συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του Πελάτη και την υποβολή των στοιχείων και εγγράφων που απαιτούνται για τον Έλεγχο Ταυτότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2.3, με τους εξής δύο τρόπους:

(α) είτε με επίσκεψη στην εκάστοτε Τοποθεσία και την συμπλήρωση εγγράφου με το οποίο επιλέγεται η Τοποθεσία της Trisor, το μέγεθος της Θυρίδας και δηλώνονται τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη που αναφέρονται κατωτέρω υπό 2.1.1.(γ), 

(β) είτε ψηφιακά με τη συμπλήρωση των στοιχείων στην Ψηφιακή Πλατφόρμα σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό 2.1.1.

2.1.1. Ηλεκτρονική εγγραφή 

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή ο Πελάτης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

(α) Ο Πελάτης επιλέγει πρώτα την Τοποθεσία Trisor στην οποία επιθυμεί να μισθώσει Θυρίδα.

(β) Ο Πελάτης επιλέγει το επιθυμητό μέγεθος της Θυρίδας και συγκεκριμένα μπορεί να επιλέξει μεταξύ των μεγεθών «Μικρή», «Μεσαία» και «Μεγάλη», σύμφωνα με τις εξής παραμέτρους (διαστάσεις σε χιλιοστά):

(I) Μικρή (S) με μέγιστο φορτίο έως 3 κιλών

(II) Μεσαία (M) με μέγιστο φορτίο έως 10 κιλών

(III) Μεγάλη (L) με μέγιστο φορτίο έως 20 κιλών

(γ) Ο Πελάτης δηλώνει τον τίτλο προσφώνησης/ διακριτικό τίτλο, το ονοματεπώνυμο/επωνυμία και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, το κινητό του τηλέφωνο, την διεύθυνση κατοικίας/ έδρας, τους νομικούς εκπροσώπους σε περίπτωση νομικού προσώπου καθώς και όποια στοιχεία που κατά περίπτωση πρέπει να συλλέγονται από την Trisor σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως σύμφωνα με το Νόμο κατά την διαδικασία του Ελέγχου Ταυτότητας όπως περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 2.3.

(δ) Ο Πελάτης ελέγχει τα στοιχεία του και τα επιβεβαιώνει κάνοντας κλικ στο «Εγγραφή τώρα». Με την εγγραφή του Πελάτη στην Πλατφόρμα Trisor, και κατόπιν α) διενέργειας της κατωτέρω αναφερόμενης υπό 2.3. διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη («Έλεγχος Ταυτότητας») και β)  αποδοχής των παρόντων ΓΟΣ δημιουργείται ο λογαριασμός του Πελάτη στην Ψηφιακή Πλατφόρμα της Trisor σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΣ (εφεξής: «Σύμβαση Χρήσης της Πλατφόρμας»).

 2.1.2. Δικαιούχοι εγγραφής

Εγγραφή είναι δυνατή για ενήλικα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες ή εμπορικοί πελάτες) που κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή τρίτη χώρα. Εγγραφή είναι επίσης δυνατή για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρείες ή νομικά πρόσωπα οποιαδήποτε μορφής ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα ή εμπιστεύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή τρίτη χώρα. Οι Πελάτες πρέπει να ενεργούν στο δικό τους όνομα και για δικό τους λογαριασμό, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2.4.5. και 2.4.6.

2.1.3. Διαθεσιμότητα Θυρίδων 

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη Θυρίδα για τον Πελάτη στην επιλεγμένη Τοποθεσία, ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά κατά την εγγραφή και μπορεί να επιλέξει είτε να μην προχωρήσει στη διαδικασία εγγραφής είτε να προχωρήσει στην εγγραφή και να ενημερωθεί με μήνυμα μόλις καταστεί διαθέσιμη Θυρίδα. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πελάτης δύναται να επιλέξει κατά την εγγραφή και εφόσον διενεργηθεί και η αναφερόμενη υπό 2.3. διαδικασία Ελέγχου Ταυτότητας, εάν θα προχωρήσει στην σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης και στην Κράτηση της Θυρίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 2.2.6. η οποία θα άρχεται από συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία θα καταστεί διαθέσιμη Θυρίδα και υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Ελέγχου Ταυτότητας. Κατά την χρονική στιγμή έναρξης της, ο Πελάτης θα ενημερωθεί από την Trisor μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («Επιβεβαίωση Κράτησης»).

2.1.4. Στοιχεία Εγγραφής

Κατά την εγγραφή, ο Πελάτης πρέπει να δηλώσει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται από τον νόμο σύμφωνα με την ενότητα 2.3. Επαλήθευση – Ταυτοποίηση («Στοιχεία εγγραφής»). Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε τα στοιχεία εγγραφής του να διατηρούνται ενημερωμένα μετά την εγγραφή και καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Πελάτη. Η δήλωση ψευδών στοιχείων εγγραφής και η μη επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών απαγορεύεται. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή απόκρυψης στοιχείων από τον Πελάτη, η Σύμβαση Πελάτη δύναται να καταγγελθεί από την Trisor για σπουδαίο λόγο και ο Πελάτης μπορεί να αποκλειστεί από εκ νέου εγγραφή στην Ψηφιακή Πλατφόρμα.

2.2 Σύμβαση Πελάτη

2.2.1 Σύναψη της Σύμβασης Χρήσης της Πλατφόρμας

Μετά την διενέργεια του Ελέγχου Ταυτότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 2.3., την αποδοχή των ΓΟΣ από τον Πελάτη και την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, η Trisor ως φορέας εκμετάλλευσης της πλατφόρμας αποστέλλει στον Πελάτη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης («Μήνυμα εγγραφής»), με την αποστολή του οποίου συνάπτεται η Σύμβαση Χρήσης της Πλατφόρμας με τις παροχές που προβλέπονται στο παρόν και θα παρέχονται μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής της Trisor («Σύναψη της Σύμβασης Χρήσης»). Με τη σύναψη της Σύμβασης Χρήσης της Πλατφόρμας δημιουργείται η πρόσβαση του Πελάτη στην Ψηφιακή Πλατφόρμα («Λογαριασμός Χρήστη»). Μετά την εκχώρηση και επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης, ο Πελάτης δύναται ανά πάσα στιγμή να βλέπει τα προσωπικά του δεδομένα.  

2.2.2. Η Trisor δηλώνει και ο Πελάτης αποδέχεται ότι σε κάθε περίπτωση η Trisor αν θεωρήσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι υπάρχουν υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητα ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με τον Νόμο διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) να απορρίψει τον Πελάτη και να μην επιτρέψει την εγγραφή στην Πλατφόρμα, 

β) να αναστείλει την πρόσβαση του στον Λογαριασμό Χρήστη, 

γ) να διαγράψει τον Λογαριασμό Χρήστη απορρίπτοντας τον Πελάτη μετά την εγγραφή, 

δ) να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της εγγραφής του Πελάτη και την δημιουργία του Λογαριασμού Χρήστη, ή/ και την σύναψη της Σύμβασης Χρήσης προτού ολοκληρωθεί η επεξεργασία από την Trisor ή τον εξωτερικό πάροχο σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.8. των στοιχείων και εγγράφων που υποβάλλονται από τον Πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 2.3. Περαιτέρω η Trisor διατηρεί το δικαίωμα, λόγω τεχνικών περιορισμών και τεχνικών προβλημάτων λειτουργίας, να αναστείλει την λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας της και/ή να μην επιτρέψει την πρόσβαση του Πελάτη στο Λογαριασμό Χρήστη πριν την ενεργοποίηση της Θυρίδας σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. κατωτέρω.

2.2.3 Παροχές της Πλατφόρμας

Μετά την αποτελεσματική σύναψη της Σύμβασης Χρήσης, ο Πελάτης αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την Ψηφιακή Πλατφόρμα μέσω τις οποίας παρέχονται από την Trisor  οι ακόλουθες υπηρεσίες :

(α) Σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης και Κράτηση Θυρίδας,

(β) Εγγραφή και διαγραφή Εξουσιοδοτημένων Προσώπων (έναντι πληρωμής, παράγραφοι 2.4.5. έως 2.4.7.)

(γ) Ανάκτηση αρχείου με το ιστορικό κινήσεων  της Θυρίδας του Πελάτη 

(δ) Αλλαγή των καταχωρημένων προσωπικών δεδομένων του Πελάτη 

(ε) Αλλαγή του επιλεγμένου μέσου πληρωμής

(στ) Ανάκτηση τιμολογίων και ιστορικού πληρωμών

(ζ) Προσωρινή και μόνιμη φραγή των μέσων πιστοποίησης (π.χ. της Κάρτας Πελάτη)

2.2.4 Αναβάθμιση Θυρίδας

Κατά την εγγραφή, ο Πελάτης έχει ήδη επιλέξει το επιθυμητό μέγεθος της Θυρίδας (παράγραφος 2.1.1(β)). Με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας περαιτέρω μεγεθών, ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει το επιθυμητό μέγεθος κατά την σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης αλλά και μέχρι την ημερομηνία Ενεργοποίησης της Θυρίδας. Συγκεκριμένα μετά την σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης και κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κράτησης ο Πελάτης μπορεί να αναβαθμίσει το μέγεθος της Θυρίδας του μόνο εφόσον έχει επιλέξει ένα εκ των αναφερόμενων υπό 2.1.1. (β) i και ii  μεγεθών στα μεγέθη 2.1.1. (β) ii και iii, πληρώνοντας το επιπλέον ποσό, υπό τον όρο της διαθεσιμότητας Θυρίδων και με τη συγκατάθεση της Trisor. Αλλαγή Θυρίδας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν είναι αποδεκτή από την Trisor.

2.2.5. Μετά την εγγραφή και την σύναψη της Σύμβασης Χρήσης κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να συνάψει μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας, μια σύμβαση μίσθωσης Θυρίδας με την Trisor (εφεξής: «Σύμβαση Μίσθωσης»)(και από κοινού με την Σύμβαση Χρήσης της Πλατφόρμας «Σύμβαση Πελάτη»). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Σύμβαση Μίσθωσης δεν αποτελεί σύμβαση παρακαταθήκης κατά την έννοια των άρθρων 822 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, δηλαδή το αντικείμενο της σύμβασης δεν αφορά τη φύλαξη των αντικειμένων στη Θυρίδα, αλλά μόνον τη μίσθωση του χώρου της Θυρίδας και είναι ενεργή ακόμη και αν δεν τοποθετήθηκε ποτέ κανένα αντικείμενο εντός της Θυρίδας. Η Σύμβαση Μίσθωσης συνάπτεται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Ελέγχου Ταυτότητας και την επιβεβαίωση της δυνατότητας σύναψης της επιχειρηματικής σχέσης κατά τα οριζόμενα κατωτέρου υπό 2.3. Κατ’ εξαίρεση εφόσον αυτό απαιτείται για να μην διακοπεί η ομαλή διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εφόσον ο κίνδυνος διάπραξης ή η εμπλοκή του Πελάτη σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων στελεχών της Trisor και κατά τα οριζόμενα στον Νόμου είναι μικρός, ο Έλεγχος Ταυτότητας επιτρέπεται να ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της σύναψης της σχέσης. Η δυνατότητα ενεργοποίησης και χρήσης της Θυρίδας παρέχεται στον Πελάτη  μόνο μετά την επιβεβαίωση από την Trisor του επιτυχούς Ελέγχου Ταυτότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2.3. Μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του Ελέγχου Ταυτότητας, ο Πελάτης δεν δικαιούται να προβεί σε ενεργοποίηση της Θυρίδας ούτε να απαιτήσει την παροχή των Υπηρεσιών της Trisor από την Σύμβαση Μίσθωσης. Κατά την περίοδο αυτή δεν παρέχεται στον Πελάτη μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας αλλά ούτε με την επίσκεψη σε Τοποθεσία η επιλογή της ενεργοποίησης της Θυρίδας όπως αναλυτικώς περιγράφεται στην παράγραφο 2.4. 

2.2.6. Περίοδος Κράτησης

Από την σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης έως και την ημερομηνία ενεργοποίησης της Θυρίδας σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 («Περίοδος Κράτησης») δημιουργείται μεταξύ των μερών μια σχέση κράτησης («Κράτηση της Θυρίδας»), δηλαδή ο Πελάτης έχει αξίωση (κατά περίπτωση έναντι καταβολής Τέλους Ενεργοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.4) για την Ενεργοποίηση της Θυρίδας (παράγραφος 2.4.1) και επομένως την παροχή των Υπηρεσιών από την Trisor. Η παροχή των Υπηρεσιών της Trisor προς τον Πελάτη ξεκινάει μόλις πληρωθούν οι εξής προϋποθέσεις: α) επιτυχής ολοκλήρωση του Ελέγχου Ταυτότητας και β) Ενεργοποίηση της Θυρίδας από τον Πελάτη. 

2.2.7. Ημερομηνία Ενεργοποίησης 

Η ημερομηνία ενεργοποίησης μπορεί να τροποποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και στη συνέχεια αφού εκπνεύσουν και οι σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία ενεργοποίησης είναι δεσμευτική για τον Πελάτη.

2.2.8. Λήξη Περιόδου Κράτησης 

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κράτησης θα χρεώνεται κανονικά το Μίσθωμα που ορίζεται στην ενότητα 6. Εάν ο Έλεγχος Ταυτότητας αποτύχει, η Trisor υποχρεούται από τον Νόμο και διατηρεί το δικαίωμα έναντι του Πελάτη να διακόψει αμέσως την Περίοδο Κράτησης και να καταγγείλει την Σύμβαση Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από τον Πελάτη θα επιστρέφεται σε αυτόν εκτός από το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος του Ελέγχου Ταυτότητας των νομικών προσώπων όπως ορίζεται κατωτέρω υπό 2.3.9.

2.2.9 Διαδικασία  πληρωμής 

Ο Πελάτης κατά την ημερομηνία αποδοχής των παρόντων ΓΟΣ και σύναψης της Σύμβασης Μίσθωσης και σε κάθε περίπτωση πριν την ενεργοποίηση της Θυρίδας υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ και προκαταβολικά το ποσό που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο μέγεθος Θυρίδας και στην συμφωνημένη στην Σύμβαση Μίσθωσης διάρκεια η οποία δύναται να είναι για ένα (1) έως δεκαπέντε (15) έτη σύμφωνα με την ενότητα 6. κατωτέρω. 

2.2.10 Μέθοδος Πληρωμής 

Ο Πελάτης δύναται να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω μεθόδων πληρωμής :

(α) Πιστωτική κάρτα (αποδεκτές μόνο Visa και Mastercard)

(β) SEPA

Η Trisor διατηρεί το δικαίωμα λόγω τεχνικών περιορισμών να αναστείλει την παροχή ενός ή περισσότερων εκ των αναφερόμενων μεθόδων πληρωμής. Σε περίπτωση αμφισβήτησης οποιασδήποτε πληρωμής μέσω SEPA θα χρεώνεται στον Πελάτη, ανά αμφισβήτηση, το κόστος που ορίζεται στον αναρτημένο κατάλογο Τιμών και Τελών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Trisor https://www.trisor.gr/prices-sizes/ τον οποίο ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα (ο «Τιμοκατάλογος»). Σε περίπτωση καθυστέρησης οποιαδήποτε πληρωμής πέραν των τριάντα (30) ημερών θα αποστέλλεται υπενθύμιση στον Πελάτη για την οποία ο τελευταίος θα επιβαρύνεται το κόστος το οποίο ορίζεται στον Τιμοκατάλογο.

2.2.11 Προστασία των δεδομένων πρόσβασης

Η Trisor δεν θα ζητήσει από το Πελάτη, ποτέ και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail), να της αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης της Θυρίδας του ή του Λογαριασμού Χρήστη. Κάθε επικοινωνία (τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην οποία ζητείται από τον Πελάτη ο κωδικός πρόσβασης του Λογαριασμού Χρήστη ή της Θυρίδας θεωρείται ύποπτη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον Πελάτη. Αν ο Πελάτης γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης στο Λογαριασμό Χρήστη, τότε ο Πελάτης φέρει την ευθύνη και για τις συνέπειες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση όπως ενδεικτικά πρόσβαση του τρίτου προσώπου στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη, πρόσβαση σε ιστορικό κινήσεων και πληρωμών και στοιχεία ταυτοποίησης, αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του Πελάτη, μπλοκάρισμα του Πελάτη μέσω του λογαριασμού αυτού κ.ά. Αν ο Πελάτης υποπτεύεται ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης του (π.χ. κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έχουν υποκλαπεί ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα τη Trisor. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Πελάτη (ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές τύπου tablet, κινητά τηλέφωνα) να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα ειδικά προγράμματα ασφάλειας (π.χ. αντιιικό πρόγραμμα) προς αποφυγή και απόκρουση προσβολών από κακόβουλο λογισμικό.

2.3 Επαλήθευση – Ταυτοποίηση

2.3.1. Η Trisor διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει την αλήθεια και την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρεί ο Πελάτης και να εφαρμόζει οποτεδήποτε διαδικασίες ταυτοποίησης Πελάτη με σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτότητας του Πελάτη και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Νόμο. 

2.3.2. Οι κανόνες και οι διαδικασίες πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη (εφεξής ο «Έλεγχος Ταυτότητας») σχεδιάζονται, επιλέγονται και εφαρμόζονται με βάση το είδος του Πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), την χώρα προέλευσης του και την νομική του μορφή στην περίπτωση των νομικών προσώπων αλλά και άλλων παραγόντων που δύναται να επηρεάσουν την εκτίμηση του κινδύνου και την κατηγοριοποίηση του Πελάτη, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Trisor και σύμφωνα με το Νόμο. 

2.3.3. Η Trisor εφαρμόζει διαδικασίες Ελέγχου Ταυτότητας με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ο Πελάτης και τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα όπως του γνωστοποιούνται κάθε φορά από την Trisor. Η Trisor διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί μονομερώς τις εφαρμοστέες πολιτικές και διαδικασίες και τις επιμέρους ενέργειες που περιλαμβάνονται σε αυτές και να εφαρμόζει μεμονωμένες ενέργειες κατά περίπτωση και κατά την κρίση της προς εκπλήρωση του σκοπού του Νόμου. 

2.3.4. Οι Πελάτες και τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα οφείλουν να παρέχουν και να καταχωρούν αληθή, ακριβή, επαρκή και έγκυρα στοιχεία και υλικό τεκμηρίωσης και οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ταυτοποίησης ή/και επαλήθευσης στοιχείων που τους υποδεικνύεται, άμεσα και μόλις τους ζητηθεί από τη Trisor. Οι Πελάτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι παράλειψη ή αποτυχία πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Trisor στο πλαίσιο διαδικασιών και ενεργειών Ελέγχου Ταυτότητας ή άλλης διαδικασίας ταυτοποίησης ή επαλήθευσης στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια της Trisor τη μονομερή αναστολή της παροχής Υπηρεσιών, την καταγγελία της Σύμβασης Πελάτη για σπουδαίο λόγο και αζημίως για την Trisor. Διακοπή, αναστολή ή καταγγελία της Σύμβασης Πελάτη από την Trisor σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να λάβει χώρα και εάν υπάρχουν υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εκ μέρους του Πελάτη ή η Τrisor αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να συμμορφωθεί με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας του Νόμου.

2.3.5. Έγγραφα Ελέγχου Ταυτότητας

Με την εγγραφή στην Ψηφιακή Πλατφόρμα ή σε περίπτωση επίσκεψης σε Τοποθεσία μέσω του αρμόδιου υπαλλήλου της Trisor, η τελευταία καλεί τον Πελάτη να υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για τον Έλεγχο Ταυτότητας σύμφωνα με  το Νόμο. Για τον σκοπό αυτό, ο Πελάτης πρέπει:

(α) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο να προσκομίσει αναλόγως της χώρας προέλευσης του (κάτοικοι ΕΕ, κάτοικοι τρίτων χωρών) τα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των παρόντων ΓΟΣ προς πιστοποίηση των εκεί αναφερόμενων στοιχείων του. 

(β) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο να προσκομίσει αναλόγως της νομικής μορφής και της χώρας ίδρυσης/λειτουργίας του τα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ των παρόντων ΓΟΣ προς πιστοποίηση και επαλήθευση των εκεί αναφερόμενων στοιχείων του και στοιχείων των νομικών εκπροσώπων, εταίρων, μετόχων ή πραγματικών δικαιούχων του. 

Σε κάθε περίπτωση η Trisor διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποτεδήποτε, πριν την σύναψη ή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Πελάτη επιπλέον έγγραφα και στοιχεία από τον Πελάτη κατά την κρίση της και κατ’ εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών της ή και μεμονωμένων μέτρων που λαμβάνει για την επαλήθευση και ταυτοποίηση των Πελατών πχ. συστατική/επιβεβαιωτική επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα/ χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο ο Πελάτης τηρεί λογαριασμό.

Και στις δύο περιπτώσεις υπό (α) και (β) τα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι θα πρέπει να προσκομίζει και κάθε Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 2.4.5. και 2.4.6. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Πελάτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι ενεργεί εξ ιδίου ονόματος και για δικό του λογαριασμό.

2.3.6.  Επαλήθευση στοιχείων των φυσικών προσώπων

Η επαλήθευση των στοιχείων των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των παρόντων ΓΟΣ πραγματοποιείται είτε βάσει των πρωτότυπων εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω υπό 2.3.5 ή οποιονδήποτε άλλων εγγράφων ζητηθούν από την Trisor τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές είτε, κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, με άντληση και διαβίβασή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “eGov-KYC” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Όταν ο πελάτης ενεργεί μέσω Εξουσιοδοτημένου Προσώπου η Trisor εξακριβώνει την ταυτότητα αυτού καθώς και τα στοιχεία νομιμοποίησης του.  

2.3.7. Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση του Πελάτη

Στην περίπτωση που ο Έλεγχος Ταυτότητας του Πελάτη πραγματοποιείται κατά επιλογή του Πελάτη, εξ αποστάσεως χωρίς επίσκεψη στην Τοποθεσία της Trisor απαιτείται επιπλέον επαλήθευση της ταυτότητας του Πελάτη («Ταυτοποίηση») μέσω του προβλεπόμενου κατά περίπτωση εκ των ακόλουθων τρόπων ταυτοποίησης: 

Α) τηλεδιάσκεψη (videoconference) με εκπαιδευμένο υπάλληλο, είτε

Β) αυτοματοποιημένη διαδικασίας χωρίς παρουσία υπαλλήλου με λήψη δυναμικού αυτόπορτρέτου (dynamic selfie). 

Συγκεκριμένα στην περίπτωση Ταυτοποίησης Ελλήνων πολιτών με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που δεν φέρει ένα από τα απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία (φωτογραφία, υπογραφή, μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη, και δύο ακόμη προηγμένα οπτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας από αυτά που αναφέρονται στο Επιγραμματικό Δημόσιο Μητρώο Γνήσιων Εγγράφων Ταυτότητας και Ταξιδιού (PRADO) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ο Έλεγχος Ταυτότητας εξ αποστάσεως πραγματοποιείται υποχρεωτικά με την μέθοδο που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο υπό Α) και επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας μέσω  της ηλεκτρονικής εφαρμογής “eGov-KYC” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Ενώ στην περίπτωση Ταυτοποίησης Πελατών με διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που φέρει όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο κα αναφερόμενα ανωτέρω στοιχεία αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με με την μέθοδο που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο υπό Β). Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει μία συγκεκριμένη μέθοδο Ταυτοποίησης.

2.3.8. Εξωτερικός Πάροχος

Σε περίπτωση που ο έλεγχος ταυτότητας ανατίθεται σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, ισχύουν οι όροι του παρόχου υπηρεσιών. Η Trisor διασφαλίζει ότι ο εξωτερικός πάροχος έχει υιοθετήσει κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και δικλείδες ασφαλείας που διασφαλίζουν την αξιόπιστη εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων του Πελάτη.

2.3.9. Κόστος Ελέγχου Ταυτότητας

Ο Έλεγχος Ταυτότητας διενεργείται χωρίς την επιβάρυνση επιπλέον κόστους για τον Πελάτη εφόσον πρόκειται για Πελάτη φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα ή αλλοδαπή εταιρεία λόγω και της πολυπολοκότητας της διαδικασίας Ελέγχου Ταυτότητας και του αυξημένου όγκου εγγράφων επαλήθευσης που απαιτούνται όπως αυτά καθορίζονται στο Παράτημα ΙΙ των ΓΟΣ ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος του Ελέγχου Ταυτότητας το οποίο ορίζεται στον Τιμοκατάλογο. Το κόστος ορίζεται ανά Έλεγχο Ταυτότητας και ανά Πελάτη («Κόστος Ελέχγου Ταυτότητας»/ Κόστος διαδικασίας AML/KYC για τις εταιρείες) και πληρώνεται από τον Πελάτη κατά την εφάπαξ πληρωμή του μισθώτος σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 2.2.10. Το Κόστος Ελέγχου Ταυτότητας επιβάλλεται επιπλέον στον ποσό που αντιστοιχεί στο συμφωνημένο μίσθωμα όπως αυτό αναφέρεται κατωτέρω υπό 6.

2.4 Ενεργοποίηση Θυρίδας

2.4.1. Ραντεβού Ενεργοποίησης

Ο Πελάτης είτε μέσω της Πλατφόρμας αφού ολοκληρώσει την εγγραφή, την διαδικασία Ελέγχου Ταυτότητας,  την πληρωμή και την σύναψη της Σύμβασης Πελάτη εξ αποστάσεως είτε με επίσκεψη στην Τοποθεσία της Trisor ολοκληρώνοντας την διαδικασία της εγγραφής, Ελέγχου Ταυτότητας και υπογραφής της Σύμβασης Μίσθωσης μέσω υπαλλήλου της Trisor μπορεί να κανονίσει ένα προσωπικό ραντεβού για την ενεργοποίηση της Θυρίδας στην επιλεγμένη Τοποθεσία («Ραντεβού Ενεργοποίησης»). Στο Ραντεβού Ενεργοποίησης πραγματοποιείται η ηλεκτρονική ενεργοποίηση, την οποία ο Πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει μέσω μηνύματος που λαμβάνει στον Λογαριασμό Χρήστη του ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην Trisor, και μετά την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί τη Θυρίδα («Ενεργοποίηση Θυρίδας»). Στο Ραντεβού Ενεργοποίησης, ο Πελάτης ή Εξουσιοδοτημένο από αυτόν Πρόσωπο πρέπει να φέρει το ίδιο πρωτότυπο έγγραφο που χρησιμοποίησε για την ταυτοποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στο στοιχείο 1 του πίνακα Α. του Παραρτήματος των παρόντων ΓΟΣ (Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας για υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις για κατοίκους Ελλάδος ή ΕΕ και άδεια διαμονής ή άλλο ισότιμο έγγραφο, θεώρηση εισόδου/ σφραγίδα εισόδου/ θεώρηση Schengen για κατοίκους τρίτων χωρών)  και το έγγραφο νομιμοποίησης του στην περίπτωση του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου.

2.4.2. Κάρτα Πελάτη, Βιομετρική Εγγραφή και Παράδοση Κλειδιών

Για την ενεργοποίηση της Θυρίδας ο Πελάτης και/ή το Εξουσιοδοτημένο  Πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 2.4.5. και 2.4.6. θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα με την σειρά που αναφέρονται κατωτέρω: 

A. Θα παραλάβει από την Trisor μία κάρτα μαζί με δύο μοναδικά (2) κλειδιά («Κάρτα Πελάτη») την οποία θα χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με το PIN που αναφέρεται κατωτέρω υπό Β. για την πρόσβαση στην Θυρίδα του σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 2.4.3. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή του κλειδιού.

Β. Θα ορίσει έναν προσωπικό κωδικό («PIN») τον οποίο θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Κάρτα Πελάτη για την πρόσβαση στην Θυρίδα. 

Γ. Θα καταχωρήσει το δακτυλικό αποτύπωμα του το οποίο θα καταγραφεί από ηλεκτρονικό σαρωτή της Trisor και θα αποθηκευτεί στην Κάρτα Πελάτη («Βιομετρική Εγγραφή»). Τα βιομετρικά δεδομένα του Πελάτη αποθηκεύονται αποκλειστικά στην Κάρτα Πελάτη του και δεν χρησιμοποιούνται από την Trisor για κανένα άλλο σκοπό εκτός από την ταυτοποίηση του Πελάτη για την πρόσβαση του στην Θυρίδα. Τα βιομετρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από την Trisor σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες της Trisor.  

Όλα τα ανωτέρω βήματα (εφεξής «Μέσα Ταυτοποίησης») είναι αναγκαία για την ενεργοποίηση της Θυρίδας και ο Πελάτης με την αποδοχή των παρόντων ΓΟΣ αποδέχεται ότι θα συμμορφωθεί με την υποχρέωση του που απορρέει από τους παρόντες ΓΟΣ και την Σύμβαση Μίσθωσης να τα τηρήσει προκειμένου να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της Θυρίδας αλλά και κάθε φορά που επιθυμεί να έχει πρόσβαση στην Θυρίδα του.

2.4.3. Πρόσβαση στη Θυρίδα

2.4.3.1.Μόνο με την τήρηση των Μέσων Ταυτοποίησης επιτρέπει στον Πελάτη ή σε Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο η πρόσβαση στους χώρους όπου βρίσκονται τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης. Μέσω ενός  ελεύθερου τερματικού αυτοεξυπηρέτησης, ο Πελάτης ή Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη Θυρίδα μόνο αφού ταυτοποιηθεί με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων με την καταχώρηση του κωδικού μίας χρήσης OTP που θα αποστέλλεται από το τερματικό αυτοεξυπηρέτησης (συσκευή παραγωγής ηλεκτρονικών κωδικών) στο smartphone ή στον υπολογιστή ή στο tablet του και τη χρήση του ενός εκ των δύο (2) κλειδιών που του έχουν παρασχεθεί από την Trisor κατά  την ενεργοποίηση της Θυρίδας.

2.4.3.2.Κάθε φορά που ο Πελάτης ή Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο αποκτά πρόσβαση στην Θυρίδα σύμφωνα με τα ανωτέρω θα αποστέλλεται στον Πελάτη μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό 14.2. Για την αποστολή κάθε μηνύματος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 2.4.3.2. και με την επιφύλαξη των Πακέτων Προϊόντων σύμφωνα με την παράγραφο 6.5.1. ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με χρέωση ανά μήνυμα όπως αυτή καθορίζεται στον Τιμοκατάλογο και την οποία ο Πελάτης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει ως εύλογη.

2.4.4. Τέλος ενεργοποίησης

Για την ενεργοποίηση της Θυρίδας, ο Πελάτης καταβάλλει εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης το οποίο ανέρχεται στο ποσό το οποίο ορίζεται στον  Τιμοκατάλογο και υπολογίζεται ανά Πελάτη και ανά ενεργοποίηση, το οποίο καλύπτει την ενεργοποίηση της Θυρίδας, συμπεριλαμβανομένης της βιομετρικής εγγραφής του Πελάτη ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, του ενός Νόμιμου Εκπροσώπου που ορίζει ο Πελάτης σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό 2.4.5., και της έκδοσης μιας Κάρτας Πελάτη με δύο (2) κλειδιά. Σε περίπτωση Πελάτη – νομικού προσώπου χρεώνεται Τέλος Ενεργοποίησης για τον δεύτερο Νόμιμο Εκπρόσωπο σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 2.4.6. (Τέλος Ενεργοποίησης επιπλέον πρόσβασης – κόστος προσθήκης πρόσβασης επιπλέον ατόμων) το οποίο ανέρχεται στο ποσό που ορίζεται στον αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Trisor στον Τιμοκατάλογο. Τέλος Ενεργοποίησης επιπλέον πρόσβασης – κόστος προσθήκης πρόσβασης επιπλέον ατόμων όπως καθορίζεται ανωτέρω χρεώνεται και στην περίπτωση ορισμού Εξουσιοδοτημένου Προσώπου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.4.7. Το Κόστος Ενεργοποίησης χρεώνεται στον Πελάτη με την ενεργοποίηση της Θυρίδας στην Τοποθεσία.

2.4.5. Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα -Πελάτες φυσικά πρόσωπα

Εάν ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, δύναται να ορίσει έως τρείς (3) τρίτους φυσικά πρόσωπα ως Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα για τη χρήση της Θυρίδας (το καθένα από αυτά «Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο»). Ο Πελάτης αφού θα έχει προηγουμένως καταχωρήσει τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα με τον τίτλο, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και εκείνα θα έχουν λάβει πρόσκληση μέσω της Trisor για δημιουργία λογαριασμού Πελάτη, ο Πελάτης και το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί εκείνος να εξουσιοδοτήσει για την χρήση της Θυρίδας  θα προσέρχονται στην Τοποθεσία και μέσω υπαλλήλου της Trisor θα προχωρούν στην διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τον όρο 2.1. ανωτέρω, στον Έλεγχο Ταυτότητας και στην αποδοχή των ΓΟΣ. Εν συνεχεία παρουσία του υπαλλήλου της Trisor θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία τους και θα υπογράφεται από τον Πελάτη και το πρόσωπο το οποίο πρόκειται να εξουσιοδοτηθεί από αυτόν το σχετικό έγγραφο (το «Πληρεξούσιο»). Εξουσιοδότηση τρίτου από τον Πελάτη με άλλο τρόπο δεν θα γίνεται αποδεκτή από την Trisor. Τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα θα έχουν την ίδια πρόσβαση με τον Πελάτη και θα ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά αναλόγως με το περιεχόμενο της εντολής που έχει δοθεί από τον Πελάτη. Το ανωτέρω πληρεξούσιο θα είναι ενεργό μέχρι να ανακληθεί ρητώς και σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι ανακαλείται αυτόματα με τον θάνατο του Πελάτη.  Η Trisor επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη δέχεται άλλα άτομα εκτός από τα  Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα. Ο Πελάτης δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις έναντι της Trisor για την αμφισβήτηση της υπογραφής των ανωτέρω πληρεξουσίων εγγράφων καθώς και για τυχόν ελαττώματα από την μεταξύ Πελάτη και Εξουσιοδοτούμενου Προσώπου σχέση όπως υπέρβαση της εντολής του.

2.4.6. Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα – Πελάτες νομικά πρόσωπα

Εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει μέσω απόφασης του αρμόδιου οργάνου του και γνωστοποιήσει στην Trisor κατά την εγγραφή του δύο (2) νόμιμους εκπροσώπους του οι οποίοι θα δικαιούνται να κάνουν χρήση της Θυρίδας, ενεργώντας πάντοτε από κοινού (ιδίως διευθύνοντες συμβούλους, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πληρεξούσιους) («Νόμιμοι Εκπρόσωποι») . Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι θα μπορούν, ενεργώντας από κοινού, να ορίσουν περαιτέρω με ρητή και ειδική εντολή έως τέσσερις (4) δύο (2) επιπλέον πληρεξουσίους («Εξουσιοδοτούμενα Πρόσωπα») οι οποίοι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού και ανά δύο (2) για τη χρήση της Θυρίδας. Η παράγραφος 2.4.5. ανωτέρω ισχύει  αναφορικά με τον τρόπο διορισμού των Εξουσιοδοτημένων Προσώπων που ορίζονται από τους Νόμιμους Εκπροσώπους των Πελατών- νομικών προσώπων.

2.4.7. Τέλος Ενεργοποίησης επιπλέον πρόσβασης – κόστος προσθήκης πρόσβασης επιπλέον ατόμων

Τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα που ορίζονται ανωτέρω υπό 2.4.4. και 2.4.5. θα υποβληθούν στη διαδικασία Eλέγχου Ταυτότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 2.3 και ενεργοποίησης σύμφωνα με τα σημεία 2.4.1 και 2.4.2 και θα λάβουν τη δική τους Κάρτα Πελάτη. Για κάθε Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο και για κάθε Κάρτα Πελάτη την οποία το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο λαμβάνει («Κάρτα Εξουσιοδοτημένου Προσώπου») σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 2.4.4  ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με τέλος το οποίο ορίζεται στον Τιμοκατάλογο (εφεξής «Τέλος Ενεργοποίησης επιπλέον πρόσβασης – κόστος προσθήκης πρόσβασης επιπλέον ατόμων»). Περαιτέρω ο Πελάτης θα χρεώνεται μηνιαίως για κάθε Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπο ένα πρόσθετο λειτουργικό κόστος το οποίο ορίζεται στον Τιμοκατάλογο ως κόστος για Πρόσθετο άτομο εξουσιοδοτημένο για πρόσβαση. Ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει τα ανωτέρω κόστη ως εύλογα και αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό αυτό στην Trisor. Τα ανωτέρω τέλη χρεώνονται στον Πελάτη μέσω του δηλωμένου μέσου πληρωμής του Πελάτη μετά την ενεργοποίηση και καταβάλλεται αμέσως, ανάλογα με το επιλεγμένο μέσο πληρωμής (παράγραφος 2.2.10).

 2.4.8. Νομιμοποίηση Εξουσιοδοτημένων Προσώπων

Τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 2.4.5. και 2.4.6. Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Trisor τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.3. και στο Παράρτημα Ι και ΙΙ έγγραφα που θα τους ζητηθούν για τον Έλεγχο Ταυτότητας. Κατά την ενεργοποίηση της Θυρίδας ή κατά την εκάστοτε πρόσβαση στην Θυρίδα τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα υποχρεούται να φέρουν το αναφερόμενο υπό 2.4.5. έγγραφο με το οποίο εξουσιοδοτούνται από τον Πελάτη και το πρωτότυπο έγγραφο ταυτοποίησης τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.3. Τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Trisor διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τον διορισμό τους, την εγγραφή τους στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, να απορρίψει ως μη έγκυρο το έγγραφο διορισμού τους, να διαγράψει εκ των υστέρων την εγγραφή τους και να διακόψει την πληρεξουσιότητά τους σε περίπτωση που θεωρήσει ότι υπάρχει νόμιμος λόγος προς τούτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο ή άλλο εφαρμοζόμενο νόμο καθώς και να καταγγείλει την Σύμβαση Πελάτη για αυτόν τον λόγο.

3.1. Απώλεια της Κάρτας Πελάτη.

Ο Πελάτης και τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας Πελάτη και της Κάρτας Εξουσιοδοτημένου Προσώπου αντίστοιχα. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Πελάτη/Κάρτας Εξουσιοδοτημένου Προσώπου από τον Πελάτη ή από Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο, ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Trisor προκειμένου να μπλοκαριστεί η αντίστοιχη κάρτα. Ο Πελάτης ευθύνεται για τις ζημίες που προκύπτουν σε σχέση με την απώλεια της Κάρτας Πελάτη και την Κάρτα Εξουσιοδοτημένου Προσώπου που έχει εκδοθεί για τον ίδιο ή για Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο. Η δυνατότητα αποκλεισμού παρέχεται ανά πάσα στιγμή μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας στο πεδίο της Ψηφιακής Πλατφόρμας με τον τίτλο «Περιοχή Πελατών». Στην Περιοχή Πελατών, ο Πελάτης μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση για την έκδοση νέας Κάρτας Πελάτη. Για την παραλαβή της νέας κάρτας, ο Πελάτης πρέπει να κλείσει ένα προσωπικό ραντεβού στην Τοποθεσία, επειδή τα βιομετρικά χαρακτηριστικά πρέπει να καταγραφούν εκ νέου. Η Trisor χρεώνει ένα τέλος για τη διαδικασία αυτή το οποίο ορίζεται στον Τιμοκατάλογο ως Τέλος Αντικατάστασης της Κάρτας – λόγω απώλειας ή φθοράς. Επιπλέον χρεώνεται στον Πελάτη για την επαναφορά του προσωπικού κωδικού (PIN) και την εκ νέου καταγραφή του δακτυλικού αποτυπώματος του το σχετικό τέλος που ορίζεται στον Τιμοκατάλογο. Τα τέλη χρεώνονται στον Πελάτη μέσω του δηλωμένου μέσου πληρωμής του Πελάτη μετά την ενεργοποίηση της νέας Κάρτας, αλλαγή του PIN και εκ νέου καταγραφή του δακτυλικού αποτυπώματος στην Τοποθεσία και καταβάλλεται αμέσως, ανάλογα με το επιλεγμένο μέσο πληρωμής (παράγραφος 2.2.10). Ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει τα ανωτέρω ποσά ως εύλογα και αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει τα ποσά αυτά στην Trisor.

3.2 Απώλεια του Κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας του Κλειδιού της Θυρίδας, η Trisor πρέπει να ενημερωθεί αμέσως μέσω της Περιοχής Πελατών της Ψηφιακής Πλατφόρμας. Ρητά συμφωνείται ότι έως τη χρονική στιγμή που ο Πελάτης θα γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την απώλεια ενός ή και των δύο κλειδιών της Θυρίδας, αυτός παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για το εκάστοτε περιεχόμενο της Θυρίδας και την τύχη του. Τα κλειδιά που παρέχονται από την Trisor στον Πελάτη είναι μοναδικά και δεν είναι επιτρεπτή η δημιουργία αντιγράφου τους. Σε περίπτωση απώλειας πρέπει να ανοίξει η Θυρίδα και να τοποθετηθεί νέα κλειδαριά. Το κόστος των εργασιών αντικατάστασης της κλειδαριάς όπως ορίζεται  στον Τιμοκατάλογο θα επιβαρύνει τον Πελάτη. Σε περίπτωση απώλειας και των δύο (2) κλειδιών ή φθοράς που τα καθιστά μη λειτουργικά ή συνδυασμό των δύο προαναφερόμενων περιπτώσεων, η Trisor θα πρέπει να προσκαλέσει ειδικό τεχνικό για την διάνοιξη της Θυρίδας. Το κόστος για την εργασία αυτή επιβαρύνει τον Πελάτη και ορίζεται στον Τιμοκατάλογο ως «τέλος ανοίγματος θυρίδας ασφαλείας μετά από αφαίρεση  της από το θησαυροφυλάκιο – απώλεια και των δύο κλειδιών». Ο Πελάτης αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει τα ποσά αυτά στην Trisor.  Η Trisor δικαιούται να επιλέξει τον τεχνικό που θα εκτελέσει τις ανωτέρω εργασίες και θα καλεί τον Πελάτη με επιστολή στην ταχυδρομική του διεύθυνση, ή με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείου όπως έχουν δηλωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14.2, να παραστεί κατά την διενέργεια των ανωτέρω εργασιών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν απαντήσει σε σχετική πρόσκληση της Trisor οι εργασίες αλλαγής της κλειδαριάς δεν θα διενεργηθούν έως κανονιστεί ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να παραστεί ο Πελάτης. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αλλαγής κάθε πρόσβαση στην Θυρίδα αποκλείεται για λόγους ασφαλείας.

3.3. Σε περίπτωση που η Τοποθεσία της Trisor κλείσει ή μεταφερθεί, ή καταργηθούν οι Θυρίδες της Τοποθεσίας, η Trisor ειδοποιεί τον Πελάτη για την τροποποίηση ή τη λύση της Σύμβασης Μίσθωσης και τον καλεί να αναλάβει άμεσα το περιεχόμενο της Θυρίδας του στην προθεσμία που τίθεται από την Trisor, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, και να το τοποθετήσει αν το επιθυμεί σε Θυρίδα άλλης Τοποθεσίας, την οποία θα επιλέξει και θα εκμισθώσει με δική του επιμέλεια. Σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτης της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, η Trisor δικαιούται να μεταφέρει το περιεχόμενο της Θυρίδας ως έχει κλειδωμένη σε άλλη Τοποθεσία με σχετική υποδομή. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο, η Trisor δικαιούται να μεταφέρει το περιεχόμενο τα Θυρίδας και να το τοποθετήσει σε μία Θυρίδα, ιδίου μεγέθους, εκτός εάν δεν υπάρχει ελεύθερη όμοια Θυρίδα, οπότε επιλέγεται Θυρίδα παραπλήσιου μεγέθους, στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί το μεταφερόμενο περιεχόμενο. Το άνοιγμα της Θυρίδας, η μεταφορά του περιεχομένου της και η εγκατάστασή του σε άλλη θυρίδα γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της επιλογής της Trisor και ο Πελάτης αναλαμβάνει όλο το σχετικό κόστος. Σε περίπτωση μεταβολής του μισθώματος λόγω της αλλαγής του μεγέθους της Θυρίδας, το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ανάλογα από την αμέσως επόμενη μισθωτική περίοδο.

4. Σύμβαση Μίσθωσης

4.1 Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και την ολοκλήρωση της πληρωμής από τον Πελάτη και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Ελέγχου Ταυτότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2.3., συνάπτεται η Σύμβαση Μίσθωσης δυνάμει της οποίας η Trisor εκμισθώνει στον Πελάτη τη επιλεγμένη Θυρίδα στην επιλεγμένη Τοποθεσία για την επιλεγμένη χρονική διάρκεια όπως τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στην Σύμβαση Μίσθωσης και η Trisor υπέχει υποχρέωση παροχής της υπηρεσίας εκμίσθωσης Θυρίδας ως απορρέει από την Σύμβαση Μίσθωσης και ο Πελάτης δύναται να προβεί στην Ενεργοποίηση της Θυρίδας σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. Η Σύμβαση Μίσθωσης ισχύει για την οριζόμενη σε αυτήν διάρκεια, άρχεται από την ημερομηνία σύναψης της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους διάρκειας της με την επιφύλαξη των ειδκότερων όρων της Σύμβασης Μίσθωσης. Η Σύμβαση Μίσθωσης δεν ανανεώνεται αυτόματα με την επιφύλαξη των προνομίων των Πακέτων Προϊόντων της παραγράφου 6.5.1.

4.2 Τα δικαιώματα που απορρέουν από την Σύμβαση Μίσθωσης δεν είναι μεταβιβάσιμα. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση και η μεταβίβαση της χρήσης της Θυρίδας, καθώς και η αποθήκευση αντικειμένων που ανήκουν σε τρίτους.

4.3 Για λόγους ασφαλείας, πρόσβαση στη Θυρίδα μπορούν να έχουν μόνο ο Πελάτης και τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4. και 2.4.5. των παρόντων ΓΟΣ.

4.4 Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η πρόσβαση στη Θυρίδα παρέχεται στον κληρονόμο με την προσκόμιση κληρονομητηρίου και πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης αυτού. Σε περίπτωση περισσότερων κληρονόμων, η πρόσβαση στην Θυρίδα παρέχεται: α)  σε έναν (1) εξ αυτών εξουσιοδοτημένο εγγράφως από κοινού, με την προσκόμιση κληρονομητηρίου και πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης αυτού  – , β) σε εκτελεστή με την προσκόμιση πιστοποιητικού εκτέλεσης διαθήκης και γ) με την παρουσία όλων των κληρονόμων ενεργούντων από κοινού. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι, μπορούν να ορίσουν έναν κοινό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ο οποίος θα προσκομίζει γραπτή εξουσιοδότηση των κληρονόμων. Κάθε κληρονόμος, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των κληρονόμων ή εκτελεστής διαθήκης πρέπει να περάσει από τη διαδικασία νομιμοποίησης που ορίζεται στις παραγράφους 2.3.  Όπου στους παρόντες ΓΟΣ γίνεται αναφορά στον Πελάτη συμπεριλαμβάνεται στην έννοια και ο κληρονόμος του ή οι κληρονόμοι σε περίπτωση θανάτου του.

5. Μίσθιο – Θυρίδα

5.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης, ο Μισθωτής λαμβάνει μια εξατομικευμένη κάρτα πελάτη («Κάρτα Πελάτη») και ορίζει έναν προσωπικό κωδικό PIN, που του παρέχει πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο σε κλειδωμένο χώρο («Χώρος Τερματικών»), προσβάσιμο μόνο σε Πελάτες και Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3. Ο Πελάτης ή τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα πρέπει να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό που ισχύει για τον Χώρο Τερματικών και την Τοποθεσία και είναι αναρτημένος στην Τοποθεσία.

5.2 Ο Χώρος Τερματικών παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης CCTV. Καταγράφονται τα πρόσωπα που εισέρχονται και παραμένουν στον Χώρο Τερματικών, αλλά όχι η τοποθέτηση ή η αφαίρεση αντικειμένων από την  Θυρίδα. H επεξεργασία των δεδομένων των Πελατών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Trisor.

5.3 Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για το σωστό κλείσιμο της Θυρίδας. Εάν ο Πελάτης προκαλέσει ζημιά ή βλάβη στην εγκατάσταση λόγω ακατάλληλης χρήσης της μισθωμένης Θυρίδας (π.χ. φουσκωμένο κάλυμμα λόγω υπερπλήρωσης, ξεκλείδωτη Θυρίδα με σηκωμένο κάλυμμα, αντικείμενα που κρέμονται έξω από τη Θυρίδα, χρήση βίας κατά το κλείδωμα και ξεκλείδωμα της Θυρίδας ή  στη Θυρίδα), ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Trisor για τις προκληθείσες ζημιές σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Η Trisor θα χρεώσει τον Πελάτη για τις ζημίες αυτές. Σε περίπτωση ανάγκης ανοίγματος της Θυρίδας ακολουθείται η προβλεπόμενη στις παραγράφους 7.3 και 11.6 διαδικασία. Το κόστος χρεώνεται στον Πελάτη το ποσό που ορίζεται στον Τιμοκατάλογο. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες των Εξουσιοδοτημένων Προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του.

6. Μίσθωμα – Διάρκεια Μίσθωσης

6.1 Ο Πελάτης καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα για τη μίσθωση της Θυρίδας και τη χρονική διάρκεια που συμφωνείται κατά την σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης η οποία δύναται να είναι για ένα (1) έως δεκαπέντε (15) έτη, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ και προκαταβολικά κατά την σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης. Οι τιμές των μισθωμάτων των Θυρίδων ορίζονται στον Τιμοκατάλογο. Εάν ο Πελάτης κατά τη σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης επιλέξει να καταβάλει εκ των προτέρων το Μίσθωμα περισσότερων του ενός (1) ετών, η Trisor θα χορηγήσει στον Μισθωτή έκπτωση επί του ετήσιου Μισθώματος, όπως η έκπτωση αυτή ορίζεται στα Πακέτα Προϊόντων σύμφωνα με τον όρο 6.5.1. και στη Σύμβαση Μίσθωσης του Πελάτη. Καθοριστική για το εμπρόθεσμο της πληρωμής δεν είναι η ημερομηνία αποστολής, αλλά η ημερομηνία παραλαβής της πληρωμής. Το συμφωνημένο μίσθωμα ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητώς ως δίκαιο, εύλογο και ανταποκρινόμενο στην μισθωτική αξία της Θυρίδας αλλά και στις υπηρεσίες που του παρέχονται από την Trisor.

6.2 Χρεώσεις και τροποποίηση χρεώσεων.

6.2.1 Το ύψος του μισθώματος και των εφάπαξ καταβαλλόμενων τελών που ορίζονται στους παρόντες ΓΟΣ καθορίζονται στον Τιμοκατάλογο ή στις Συμβάσεις Μίσθωσης («οι Χρεώσεις») και αντιστοιχούν στις παροχές της Trisor προς τον Πελάτη.   Οι Χρεώσεις ισχύουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες ΓΟΣ σε κάθε περίπτωση εφόσον στις Συμβάσεις Μίσθωσης δεν ορίζονται άλλες ειδικές χρεώσεις. Σε περίπτωση υπερημερίας του Πελάτη ως προς την πληρωμή των Χρεώσεων το οφειλόμενο ποσό προσαυξάνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.

6.2.3 Μεταβολές στις Χρεώσεις.

Αναπροσαρμογές των Χρεώσεων της Trisor, δύναται να πραγματοποιούνται για ειδικό και σπουδαίο λόγο ιδίως προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των γενικών συνθηκών της αγοράς και του κόστους λειτουργίας, το νωρίτερο μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τη σύναψη της Σύμβασης Πελάτη και μόνον στις 30 Ιουνίου κάθε έτους ή εντός  δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αυτή με την επιφύλαξη του 6.3. και ανακοινώνονται στον Πελάτη γραπτώς μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή μηνύματος στο κινητού του. Εάν ο Πελάτης έχει συμφωνήσει με την Trisor ηλεκτρονική δίαυλο επικοινωνίας με  την Σύμβαση Μίσθωσης, οι αλλαγές δύνανται επίσης να ανακοινώνονται με αυτό το μέσο. Η ανακοίνωση της αλλαγής των αμοιβών συνοδεύεται από αντίστοιχη αιτιολόγηση. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να αντιταχθεί εγγράφως στην αναπροσαρμογή αυτή εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την αποστολή της ειδοποίησης, και να καταγγείλει την Σύμβαση Πελάτη για σπουδαίο λόγο. Μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) εβδομάδων και σε περίπτωση μη καταγγελίας της Σύμβασης Πελάτη, θεωρείται ότι ο Πελάτης δέχεται σιωπηρώς την αναπροσαρμογή. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση ρητής εναντίωσης ή αντίρρησης εφαρμόζεται η παράγραφος 11.5.

6.3 Αναπροσαρμογή Χρεώσεων σε περίπτωση αλλαγής του ισχύοντος συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας

Οι Χρεώσεις είναι τελικές και περιλαμβάνουν τον προβλεπόμενο από τον νόμο Φόρο Προστιθέμενής Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος ανέρχεται στο ποσοστό του 24% επί της καθαρής αξίας. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ, η Trisor έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει στις Χρεώσεις που αναφέρονται στον Τιμοκατάλογο και στις Συμβάσεις Πελατών τον νέο συντελεστή ΦΠΑ αναπροσαρμόζοντας μονομερώς τις Χρεώσεις της και ενημερώνοντας εγγράφως τον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η νέα τιμή εκάστης υπηρεσίας που μπορεί να διεκδικήσει η Trisor υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Τελική τιμή (περιλαμβανομένης καθαρής αξίας + ΦΠΑ)x 100/124 = καθαρή αξία

Νέα τιμή = καθαρή αξία + (καθαρή αξία x νέος συντελεστής ΦΠΑ).

6.4. Εγγύηση

Με την σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης ο Πελάτης καταβάλει το ποσό που ορίζεται στον Τιμοκατάλογο ως εγγύηση για την τήρηση των όρων που περιλαμβάνονται σε αυτή και την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής από την Σύμβαση Μίσθωσης (η «Εγγύηση»). Η Εγγύηση επιστρέφεται στον Πελάτη με την λήξη της Σύμβασης Μίσθωσης, την παράδοση της Θυρίδας μαζί με την Κάρτα Πελάτη και τα κλειδιά της στην Trisor και την υπογραφή του παρεχόμενου από την Trisor εντύπου με το οποίο ο Πελάτης θα βεβαιώνει ότι έχει αδειάσει την Θυρίδα και ότι την παραδίδει στην Trisor στην κατάσταση που την παρέλαβε και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης Μίσθωσης και δεν υφίσταται οφειλή του Πελάτη προς την Trisor.

6.5 Εκπτώσεις – Προνόμια

6.5.1. Η Trisor προσφέρει ποσοστιαίες εκπτώσεις και προνόμια για Συμβάσεις Μισθώσεων που κυμαίνονται από ένα (1) έως δεκαπέντε (15) ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο Πελάτης («Basic Member», «Silver Member», «Gold Member», «Platinum Member»). Οι κατηγορίες Πελάτη, οι ποσοστιαίες εκπτώσεις και τα προνόμια κάθε κατηγορίας Πελάτη καθορίζονται στoν κατάλογο πακέτων προϊόντων στην διεύθυνση https://www.trisor.gr/prices-sizes/ στην επίσημη ιστοσελίδα της Trisor τον οποίο ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται («Πακέτα Προϊόντων»). 

Σε περίπτωση δημιουργίας νέας Τοποθεσίας από την Trisor τηρείται προτεραιότητα ανάλογα με την κατηγορία Πελάτη όπως καθορίζεται στην ανωτέρω διεύθυνση.

6.5.2. Οι εκπτώσεις που προσφέρονται σε οποιεσδήποτε καμπάνιες μάρκετινγκ (π.χ. διαφημίσεις με κωδικούς έκπτωσης) μπορούν να διεκδικηθούν μόνο από πρόσωπα που δεν είχαν συμβατική σχέση με την Trisor κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την εγγραφή και ισχύουν είτε για όσο χρόνο συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρασχέθηκαν είτε για το χρονικό διάστημα για το οποίο παρασχέθηκαν από την Trisor.

7. Κατάλληλα αντικείμενα, ευθύνη του Πελάτη

7.1 Αντικείμενα. Οι Θυρίδες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την αποθήκευση τίτλων, πράξεων, εγγράφων, μετρητών, φορέων δεδομένων, κλειδιών, πολύτιμων μετάλλων, πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων και ανάλογων αντικειμένων τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία άλλων πελατών, τη λειτουργικότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης Θυρίδων, την ποιότητα και την κατάσταση των αντικειμένων άλλων πελατών ή/και του κτιρίου και δεν προκαλούν μόλυνση και κατά τρόπο που δεν επιφέρουν τα ανωτέρω αποτελέσματα. Το βάρος των αποθηκευμένων αντικειμένων δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (παράγραφος 2.1.1.(β)).

7.2 Κανονισμοί ασφαλείας

Ειδικότερα, η Θυρίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση επικίνδυνων – ιδίως εύφλεκτων – αντικειμένων ή αγαθών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα επικίνδυνα εμπορεύματα, επικίνδυνα πράγματα ή αγαθά (επικίνδυνα εμπορεύματα) είναι ουσίες και αντικείμενα που σε περίπτωση ατυχήματος ή ακατάλληλου χειρισμού κατά την αποθήκευση ή φύλαξη ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους, ζώα, περιουσίες ή το περιβάλλον. Επιπλέον, απαγορεύεται η αποθήκευση αντικειμένων των οποίων ο νόμος απαγορεύει την κατοχή, χρήση ή φύλαξη (π.χ. νόμος περί όπλων, νόμος περί ναρκωτικών, νόμος περί ατομικής ενέργειας, νόμος περί ελέγχου πολεμικών όπλων κ.ά. ειδικοί νόμοι) καθώς και η αποθήκευση παράνομα αποκτηθέντων αντικειμένων ή προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον Νόμο ή στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο για τη διευκόλυνση της φοροδιαφυγής. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Trisor ή οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν ζημιές, έξοδα, χρεώσεις και βλάβες σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από την ενέργειά του αυτή.

7.3 Παρακολούθηση, επιθεώρηση

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος ώστε τα περιεχόμενα της Θυρίδας να μην ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος ανά μέγεθος Θυρίδας. Δεν πραγματοποιείται έλεγχος των περιεχομένων της Θυρίδας από την Trisor η οποία δεν γνωρίζει το περιεχόμενη της Θυρίδας. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, για τη διασφάλιση ότι τα εκάστοτε περιεχόμενα της Θυρίδας του συμμορφώνονται πάντοτε με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.3., 7.1. και 7.2. και μετά την πρόσβασή του στη Θυρίδα για την επανατοποθέτηση του κουτιού στον εσωτερικό χώρο της Θυρίδας. Σε περίπτωση βάσιμης υποψίας μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ασφαλείας ή παραβίασης της παραγράφου 5.3, 7.1. και 7.2., η Trisor δικαιούται να καλεί τον Πελάτη για έλεγχο του περιεχομένου της Θυρίδας του με γραπτή επιστολή που αποστέλλεται στην κατά την παράγραφο 14.2 διεύθυνση ταχυδρομείου ή  μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο κατά παρ. 14.2 κινητό του τηλέφωνο προ πέντε (5) κατ’ ελάχιστο ημερών. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Πελάτη στο προαναφερόμενο αίτημα της Trisor για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) μέρες η Trisor δικαιούται να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης Πελάτη βάσει των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 11 των παρόντων ΓΟΣ και να καλέσει το Πελάτη να παραδώσει τη Θυρίδα κενή περιεχομένου μαζί με την Κάρτα Πελάτη και τα κλειδιά και να ανοίξει την Θυρίδα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11.6. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα σχετικά έξοδα.

7.4 Ιδιοκτησία

Τα αντικείμενα που τοποθετούνται στις Θυρίδες , παραμένουν ιδιοκτησία του Πελάτη. Για  λόγους πρόληψης και ασφάλειας, η Trisor επισημαίνει ότι σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Trisor τα περιεχόμενα ης Θυρίδας δεν θα υπαχθούν στην πτωχευτική περιουσία, αλλά ότι ακόμη και σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Μίσθωσης από διαχειριστή αφερεγγυότητας για λογαριασμό της Trisor, ο Πελάτης θα έχει δικαίωμα να ζητήσει την παράδοση των αντικειμένων που του ανήκουν.

8. Ασφάλιση

8.1 Τυπική κάλυψη. Για τους περιοριστικώς αναφερόμενους κινδύνους α) της πυρκαγιάς (πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη κλπ), β) της διάρρηξης , γ) του βανδαλισμού σε περίπτωση διάρρηξης και δ) της ληστείας στην Τοποθεσία, η Trisor στο πλαίσιο των παρόντων ΓΟΠ προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη έως ένα συγκεκριμένο ποσό χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πελάτη («Τυπικό Ποσό Ευθύνης»). Το  Τυπικό Ποσό Ευθύνης υπολογίζεται ανά Σύμβαση Μίσθωσης και αναλόγως της κατηγορίας Πελάτη και καθορίζεται στα Πακέτα Προϊόντων και στην Σύμβαση Μίσθωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Trisor έχει συνάψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλες τις Τοποθεσίες της, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον όλες τις Θυρίδες σε μία Τοποθεσία. Το Τυπικό Ποσό Ευθύνης υπερισχύει των διάταξεων της παραγράφου 9 των παρόντων ΓΟΣ και ισχύει εφόσον και μόνο στο βαθμό που η ασφαλιστική σύμβαση της Trisor παρέχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με καμία χρέωση για το Τυπικό Ποσό Ευθύνης. Οι κατηγορίες Πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω καθορίζονται στα Πακέτα Προϊόντων.

8.2 Τεκμηρίωση

Για την παροχή κάλυψης από το Τυπικό Ποσό Ευθύνης αλλά ή/και από συμπληρωματική ασφάλιση σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 ο Πελάτης υποχρεούται να αποδείξει τη ζημιά που προκλήθηκε από έναν από τους προαναφερόμενους κινδύνους και να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την εταιρεία ασφάλισης ή/και την Trisor έγγραφα προς θεμελίωση της αξίωσης του (ενδεικτικώς αναφέρονται εκτιμήσεις, φωτογραφικό υλικό, δελτία αποστολής, τιμολόγια  κ.λπ.). Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει τα αποθηκευμένα αντικείμενα αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από τη θυρίδα για τυχόν ζημιές, απώλειες κ.λπ. και να ενημερώνει εγγράφως την Trisor για τυχόν απώλειες ή ζημιές.

8.3 Συμπληρωματική ασφάλιση

 Η Trisor και ο Μισθωτής μπορούν να συμφωνήσουν ξεχωριστά ότι η ασφαλιστική κάλυψη της Trisor για τους κινδύνους που αναφέρονται στην παράγραφο 8.1 επεκτείνεται σε υψηλότερα ποσά για τα οποία η Trisor αυξάνει τη δική της ασφαλιστική κάλυψη. Το επιπλέον κόστος επιβαρύνει τον Πελάτη και συμφωνείται μεταξύ Πελάτη και Trisor με ξεχωριστή συμφωνία  συμπληρωματικής ασφάλισης.

9. Ευθύνη

9.1 Η Trisor είναι υποχρεωμένη να πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με τον νόμο, και να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα, σύμφωνα με τον νόμο, μέτρα για τη φύλαξη των Θυρίδων στην Τοποθεσία της. Η Trisor δεν καταγράφει το περιεχόμενο της Θυρίδας, το οποίο δεν δικαιούται να γνωρίζει, (με την επιφύλαξη του όρου 11.6. και του όρου 7.3), ενώ ο Πελάτης μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλει το περιεχόμενό της, η αξία του οποίου παραμένει άγνωστη και ανέλεγκτη από την Trisor. Κατόπιν αυτών, ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι η Trisor ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για το οποιοδήποτε εκάστοτε περιεχόμενο της Θυρίδας, σε περίπτωση βλάβης, καταστροφής ή απώλειας αυτού, ολικά ή μερικά. Η Trisor ασφαλίζει το περιεχόμενο της Θυρίδας για συγκεκριμένους κινδύνους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8.1 της παρούσας και ο Πελάτης δεν δικαιούται να ζητήσει από την Trisor περαιτέρω αποζημίωση σε σχέση με τη μισθωμένη Θυρίδα ή/και το περιεχόμενό της.

9.2. Η Trisor δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφερομένων απεργιών, πανδημιών, δυσμενών καιρικών συνθηκών, κυβερνητικών εντολών, εντολών ρυθμιστικής αρχής, υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, οδηγία, ή δικαστική εντολή, πυρκαγιά, πλημμύρα, γενική διακοπή ρεύματος, βλάβη μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, τρομοκρατικές ενέργειες, προειδοποιήσεις αστυνομίας κλπ.) καθυστερεί ή καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τον Πελάτη. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και για τους νόμιμους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους και τους πληρεξουσίους της Trisor.

9.3 Οι παρόντες ΓΟΠ δεν περιέχουν εγγυήσεις εκ μέρους της Trisor. Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτουν τέτοιες εγγυήσεις από γενικές διαφημίσεις ή πληροφορίες προϊόντων στην Ψηφιακή Πλατφόρμα.

9.4 Η αξία ζημίας των αποθηκευμένων αντικειμένων θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την αντικειμενική αγοραία αξία τους κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημίας. Συναισθηματικές αξίες (συλλεκτική ή αναμνηστική αξία) δεν λαμβάνονται υπόψη στην αποτίμηση.

9.5 Εξωτερικοί σύνδεσμοι. Ο δικτυακός τόπος της Ψηφιακής Πλατφόρμας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Trisor δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενο αυτών των άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων ιστότοπων. Την ευθύνη για την ορθότητα του περιεχομένου φέρει πάντοτε ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής, και συνεπώς η Trisor δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση ως προς αυτό. Η Trisor έχει ελέγξει τους εξωτερικούς ιστότοπους για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Κατά τη στιγμή της σύνδεσης δεν παρατηρήθηκαν  αναγνωρίσιμες νομικές παραβάσεις. Η Trisor δεν είναι σε θέση να διενεργεί συνεχή έλεγχο όλων των περιεχομένων των σελίδων που συνδέονται με την Trisor αν δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις νομικής παράβασης. Εάν η Trisor αντιληφθεί παραβάσεις, η Trisor θα αφαιρέσει αμέσως τους αντίστοιχους συνδέσμους.

10. Ανωτέρα Βία

Η Trisor διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την πρόσβαση του Πελάτη στην Ψηφιακή Πλατφόρμα ή/και στην Θυρίδα όταν αυτό υπαγορεύεται από λόγους ανωτέρα βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται -ενδεικτικώς- οι απεργίες, πανδημίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κυβερνητικές εντολές, εντολές ρυθμιστικής ή εποπτικής αρχής, υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, οδηγία, ή δικαστική εντολή, πυρκαγιά, πλημμύρα, γενική διακοπή ρεύματος, βλάβη μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, διενέργεια εργασιών συντήρησης, τρομοκρατικές ενέργειες, προειδοποιήσεις αστυνομίας κλπ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η Trisor θα ενημερώνει τον Πελάτη για την προσωρινή διακοπή της πρόσβασης, όταν αυτό είναι εφικτό, και σε κάθε περίπτωση με την προσπάθεια επίσκεψης του στην Τοποθεσία ή εισόδου του στην Ψηφιακή Πλατφόρμα.

11. Λήξη Σύμβασης Πελάτη -Καταγγελία

11.1 Η Σύμβαση Πελάτη συνάπτεται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην Σύμβαση Μίσθωσης. Κατά την ημέρα λήξεως της μισθώσεως, ο Πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει τη Θυρίδα και να παραδώσει τα κλειδιά της και την Κάρτα Πελάτη στην Trisor καθώς και να υπογράψει το παρεχόμενο σε αυτόν από την Trisor έντυπο με το οποίο δηλώνει ότι έχει αδειάσει την Θυρίδα και παραδίδει αυτήν στην Trisor στην κατάσταση που την παρέλαβε.

11.2. Η Trisor δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Πελάτη με έγγραφο που κοινοποιείται στην κατά την παράγραφο 14.2 ταχυδρομική ή ηλεκτρονική (αναλόγως και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.3) διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης στην Trisor τους ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στην περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του Πελάτη ή/ και του Εξουσιοδοτούμενου Προσώπου οποιουδήποτε από τους παρόντες ΓΟΣ ή του όρους τους Σύμβασης Μισθώσεως, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις, ή παραβάσεως του νόμου, ή και των διατάξεων των Εποπτικών Αρχών,

β) εάν ο Πελάτης περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας, πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης κλπ.

γ) εάν απαιτείται αυτό λόγω συμμόρφωσης Trisor με υποχρεώσεις της απορρέουσες από τον Νόμο, είτε πρόκειται για λόγο που αφορά τον Πελάτη, τους Νόμιμους Εκπροσώπους, εταίρους, μετόχους ή πραγματικούς δικαιούχους του είτε για λόγο που αφορά τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα, και/ή σε όποια άλλη περίπτωση ρητώς προβλέπεται στους εφαρμοζόμενους νόμους και/ή λόγω συμμόρφωσης της Trisor με δικαστική απόφαση ή εντολή ή απόφαση εποπτεύουσας ή άλλης ρυθμιστικής αρχής.

Με το ίδιο έγγραφο η Trisor καλεί τον Πελάτη να παραδώσει τη Θυρίδα σε αυτήν κενή περιεχομένου, μαζί με τα κλειδιά της και την Κάρτα Πελάτη.

11.3. Η Σύμβαση Πελάτη δύναται να καταγγελθεί από κάθε συμβαλλόμενο μέρος με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση που κοινοποιείται, στην κατά τον όρο 14.2 ταχυδρομική διεύθυνση ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αντισυμβαλλόμενος. Η καταγγελία αυτή αναπτύσσει αποτελέσματα ως εξής: α)  μετά την παρέλευση τριάντα (30) πλήρων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης καταγγελίας στην περίπτωση των Συμβάσεων Πελάτη που έχουν συναφθεί μόνο για ένα (1) έτος ή β)  μετά  το τέλος του αντίστοιχου συμβατικού έτους εντός του οποίου έχει λάβει χώρα η καταγγελία στην περίπτωση των Συμβάσεων Πελάτη που έχουν συναφθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Τα επιμέρους στοιχεία της Σύμβασης Πελάτη (Σύμβαση Χρήσης Πλατφόρμας, Σύμβαση Μίσθωσης) δεν δύνανται να καταγγελθούν μεμονωμένα. Η ειδοποίηση καταγγελίας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας στην κατά τον όρο 14.2 ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αντισυμβαλλόμενος στην περίπτωση που η Σύμβαση Πελάτη έχει συναφθεί ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Η καταγγελία της Σύμβασης Χρήσης της Πλατφόρμας συνεπάγεται αυτόματα την καταγγελία της Σύμβασης Μίσθωσης κατά την ίδια ημερομηνία καταγγελίας και το αντίστροφο. Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο εφόσον παραδώσει τη Θυρίδα κενή περιεχομένου μαζί με την Κάρτα Πελάτη και τα κλειδιά της στην Τοποθεσία όπου διατηρείται η Θυρίδα και εξοφλήσει το τυχόν οφειλόμενο από αυτόν ποσό Χρεώσεων.

11.4. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Πελάτη εφόσον αυτή πραγματοποιείται μέχρι τέλος του έτους εντός του οποίου συνάφθηκε η Σύμβαση Πελάτη και έχει συναφθεί για περισσότερα του ενός (1) έτη, θα επιστρέφεται στον Πελάτη οποιοδήποτε ποσό αφορά μισθώματα Θυρίδας πέραν του ενός (1) συμβατικού έτους. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Πελάτη μετά το τέλος του πρώτου συμβατικού έτους δεν επιστρέφεται κανένα ποσό που αντιστοιχεί σε ήδη καταβληθέντα μισθώματα. Στην περίπτωση καταγγελίας Σύμβασης Μίσθωσης με διάρκεια ένα (1) έτος δεν επιστρέφεται στον Πελάτη κανένα ποσό που αντιστοιχεί στο ήδη καταβληθέν μίσθωμα. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Πελάτη από την Trisor σύμφωνα με την παράγραφο 11.2 ανωτέρω δεν επιστρέφεται στον Πελάτη κάθε ποσό που αφορά ήδη καταβληθέντα μισθώματα και ο Πελάτης υποχρεούται σε άμεση παράδοση της Θυρίδας κενής, των κλειδιών της και της Κάρτας Πελάτη και υπογραφής του σχετικού εντύπου ότι παραδίδει την Θυρίδα άδεια και στην ίδια κατάσταση που την παρέλαβε και καταπίπτει υπέρ της Trisor η εγγύηση που κατέβαλε o Πελάτης κατ’ εφαρμογή του όρου 6.4. των παρόντων ΓΟΣ. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον Πελάτη ως εφάπαξ τέλη και αναφέρονται στον Τιμοκατάλογο δεν επιστρέφονται σε αυτόν.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Πελάτης αρνηθεί να εξοφλήσει το οφειλόμενο από αυτόν τίμημα, τότε καταπίπτει υπέρ της Trisor η εγγύηση που της κατέβαλε κατά τη σύναψη της σύμβασης.

11.5 Εάν ο Πελάτης αντιταχθεί εγκαίρως σε αλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 ή 14.3, έχει τα δικαιώματα καταγγελίας που προβλέπονται σε αυτά, και αμφότερα τα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση Πελάτη με προηγούμενη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της καταγγελίας.

11.6 Άνοιγμα Θυρίδας

Κατά τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης, ο Πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει τη Θυρίδα και να επιστρέψει στην Τrisor τα κλειδιά της και την Κάρτα Πελάτη. Η Trisor θα ειδοποιήσει σχετικά τον Πελάτη εγγράφως μέσω ειδοποίησης στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική του διεύθυνση ή μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο σύμφωνα με την παράγραφο 14.2. Εάν ο Μισθωτής δεν εκκενώσει τη Θυρίδα μετά την κατά την παράγραφο 11.2 πρόσκληση της Trisor, η τελευταία δικαιούται να προβεί σε άνοιγμα της Θυρίδας µε άδεια του αρμόδιου δικαστηρίου. Το άνοιγμα της θυρίδας γίνεται παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος συντάσσει σχετική πράξη που περιλαμβάνει και την απογραφή του περιεχομένου της. Τα έξοδα για το άνοιγμα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Πελάτη και αναφέρονται στον Τιμοκατάλογο ως τέλος για Άδειασμα θυρίδας ασφαλείας μετά από εξουσιοδοτημένη αίτηση έξωσης. Το περιεχόμενο της θυρίδας, τίθεται σε δημόσια κατάθεση στο όνομα του Πελάτη. Αυτό αποδίδεται στον Πελάτη µόνο µετά την εξόφληση κάθε ποσού που τυχόν οφείλεται στην Trisor βάσει της Σύμβασης Πελάτη, περιλαμβανομένων των εξόδων ανοίγματος της θυρίδας, απογραφής του περιεχομένου της και των σχετικών δικαστικών εξόδων, τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη. Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, το άνοιγμα της Θυρίδας θα πραγματοποιηθεί από τους κληρονόμους του ύστερα από την έκδοση και επίδοση στην Trisor του σχετικού κληρονομητηρίου, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.

12. Προσωπικά δεδομένα – Απόρρητο

Οι Πελάτες αποτελούν υποκείμενα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από την Trisor, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου, κατ’ άρθρο 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την πολιτική απορρήτου της Trisor η οποία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.trisor.gr/privacy-policy/ και την πολιτική διαχείρισης cookies η οποία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ρυθμίσεις Cookie, τις οποίες οι Πελάτες δηλώνουν με την αποδοχή των παρόντων ΓΟΣ ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει.

12.2 Εάν ο Πελάτης λάβει κωδικό κουπονιού από συνεργάτη της Trisor και χρησιμοποιήσει αυτόν τον κωδικό κουπονιού κατά την εγγραφή (βλέπε παράγραφο 2.1) προκειμένου να αποκτήσει χρηματικό πλεονέκτημα (όπως π.χ. δωρεάν μήνες), ενδέχεται να είναι απαραίτητη η διαβίβαση δεδομένων του Πελάτη στον συνεργάτη για την αντιστοίχιση δεδομένων, προκειμένου να επαληθευτούν τα δηλωμένα δεδομένα. Οι Πελάτες που χρησιμοποιούν κωδικό κουπονιού κατά τη μίσθωση της Θυρίδας συμφωνούν αμετάκλητα με αυτή την πιθανή διαβίβαση δεδομένων.

12.3 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Trisor μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του αυτόκλητα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει σύμφωνα με την παράγραφο 14.2., για θέματα σχετικά με τη Σύμβαση Μίσθωσης. Τυχόν χρήση των προσωπικών δεδομένων του Κατόχου για άλλους διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς απαιτεί ρητή συναίνεση με δήλωση του Πελάτη, η οποία ανακαλείται ελεύθερα οποτεδήποτε κατά τα οριζόμενα στην ιστοσελίδα μας.

13. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Πολιτική ακύρωσης / Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Πελάτης υπό την ιδιότητά του ως καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με άρθρο 4θ του Ν. 2251/1994. Ο Πελάτης έχει  το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την  Σύμβαση Πελάτη εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, χωρίς καμία επιβάρυνση και αναιτίως. Η προθεσμία υπαναχώρησης άρχεται από την ημέρα αποδοχής των παρόντων ΓΟΣ. Σε περίπτωση υπαναχώρησής από την παρούσα Σύμβαση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα επιστρέφεται από την Trisor στον Πελάτη όλο το ποσό πληρωμής, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών εκτός από το Κόστος Ελέγχου Ταυτότητας στην περίπτωση των Πελατών νομικών προσώπων. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση λάβει χώρα μετά την ενεργοποίηση της Θυρίδας η Trisor θα δικαιούται να παρακρατήσει το Τέλος Ενεργοποίησης όπως ορίζεται ανωτέρω υπό 2.4.4. Οποιαδήποτε ποσά εκ των αναφερόμενων στον Τιμοκατάλογο που έχουν καταβληθεί από τον Πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΣ ως εφάπαξ καταβαλλόμενα τέλη πριν την υπαναχώρηση δεν επιστρέφονται σε αυτόν με την άκσηση της. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητώς ότι τα ποσά αυτά αντιστοιχεί σε εφάπαξ καταβαλλόμενα τέλη και αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που ο Πελάτης έλαβε στο πλαίσιο της Σύμβασης Πελάτη για το χρονικό διάστημα προς της ημερομηνίας αποστολής της υπαναχώρησης.

Για την επιστροφή, θα χρησιμοποιείται το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε άλλο μέσο με την Σύμβαση Μίσθωσης.

Οδηγίες Υπαναχώρησης

 Ο Πελάτης προκειμένου να ασκήσει νόμιμα το δικαίωμα υπαναχώρησης που του παρέχεται σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 13 πρέπει να ενημερώσει την Trisor, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη επίσημη διεύθυνση της support@trisor.gr ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής στην έδρα της Trisor (Ομήρου 43, 10672, Αθήνα – Κολωνάκι) , για την απόφασή του  να υπαναχωρήσει από την Σύμβαση Πελάτη. Για έγκαιρη υπαναχώρηση, αρκεί να αποστείλει τη γνωστοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης 14 ημερών. Για τον σκοπό αυτό ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης εδώ.

14. Τελικές διατάξεις

14.1 Εφαρμοστέο δίκαιο/Δωσιδικία.

Η παρούσα Σύμβαση Πελάτη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που πηγάζει από την Σύμβαση Πελάτη υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Αθηνών.

14.2 Γνωστοποιήσεις/ Ανακοινώσεις

Κάθε κοινοποίηση εκ μέρους της Trisor προς τον Πελάτη που αφορά την Σύμβαση Πελάτη θα γίνεται εγγράφως στην ταχυδρομική ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο κινητό τηλέφωνο που ο Πελάτης έχει δηλώσει στην Σύμβαση Μίσθωσης είτε στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή κινητό τηλέφωνο του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου που ο Πελάτης έχει ορίσει. Ο Πελάτης και το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο οφείλει να γνωστοποιεί είτε εγγράφως είτε μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας κάθε αλλαγή της ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή του κινητού τηλεφώνου του προς την Trisor. O Πελάτης στην περίπτωση πελατών – νομικών προσώπων οφείλει επίσης να κοινοποιεί στην Trisor κάθε αλλαγή των νομίμων εκπροσώπων, των εταίρων ή/και των πραγματικών δικαιούχων του, κάθε άλλαγή στον σκοπό, την έδρα του, στην μετοχική του σύνθεση και κάθε μεταβολή ουσιώδους στοιχείου της επιχείρηση του. Ο Πελάτης και τα Εξουσιοδοτούμενα Πρόσωπα στην περίπτωση Πελάτη – φυσικού προσώπου αλλά και οι νόμιμοι εκπροσώποι, των εταίροι ή/και των πραγματικοί δικαιούχοι του Πελάτη – νομικού προσώπου οφείλουν να κοινοποιούν στην Trisor την μεταβολή οποιοδήποτε στοιχείου από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι των παρόντων ΓΟΣ.

Νόμιμη διεύθυνση του Πελάτη και του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου για την επίδοση ή κοινοποίηση ή αποστολή προς αυτόν οποιουδήποτε εγγράφου και για τις εντεύθεν νόμιμες συνέπειες είναι η εκάστοτε δηλωθείσα από αυτόν.

14.3 Τροποποίηση Όρων

Προϋπόθεση για την σύναψη της Σύμβασης Πελάτη, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων ΓΟΣ από τον Πελάτη. Οποιαδήποτε τροποποίηση των ΓΟΣ θα αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο στην διαδικτυακή τοποθεσία www.trisor.gr και θα ισχύει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ανάρτησή τους, εκτός εάν αυτή η τροποποίηση γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τυχόν δικαστική ή διοικητική απόφαση ή όταν η τροποποίηση δεν αυξάνει τις υποχρεώσεις των Πελατών και δεν περιορίζει τα δικαιώματά τους η οποία ισχύει αμέσως. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) εβδομάδων, ο Πελάτης δεν δηλώσει εγγράφως ότι δεν συμφωνεί με τις αναρτηθείσες τροποποιήσεις, τεκμαίρεται ότι τις έχει αποδεχθεί. Σε περίπτωση που προβεί σε τέτοιου είδους δήλωση μη αποδοχής, έχει δικαίωμα να προβεί, εντός της προθεσμίας αυτής και πριν την εφαρμογή των γνωστοποιηθεισών αλλαγών, σε καταγγελία της συμβάσεως αζημίως εφαρμοζόμενης της παραγράφου 11.5 των ΓΟΣ.

14.4 Γλώσσα

Οι παρόντες ΓΟΣ έχουν συνταχθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και η επικοινωνία τoυ Πελάτη με τη Trisor δύναται να διεξάγεται στην ελληνική ή/ και την αγγλική γλώσσα.

14.5 Η τυχόν µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων από τους ΓΟΣ δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων ΓΟΣ ή οποιασδήποτε συμβατική σχέση της Trisor µε τον Πελάτη. ΓΟΣ των οποίων η αναγραφή τυχόν απαγορευθεί µε πράξη της αρµόδιας αρχής κατά τους ορισµούς της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή, θεωρούνται αυτοδικαίως ως µη εγγεγραµµένοι.

Η παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης από την Trisor οποιουδήποτε δικαιώματός της δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή της από αυτό ή ότι συνιστά αποδυνάµωσή του.

14.6 Για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ του Πελάτη  και της Trisor σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες ΓΟΣ και τη σχετική νομοθεσία, ο Κάτοχος δύναται ν’ απευθυνθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, 11471 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458, fax: 210 6460414, κεντρικό e-mail :grammateia@synigoroskatanaloti.gr, διεύθυνση ιστοτόπου: http://www.synigoroskatanaloti.gr), ως φορέα  Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του ειδικού Μητρώου της ΓΓΕΠΚ.

14.7 Η σύναψη της Σύμβασης Χρήσης της Πλατφόρμας και της Σύμβασης Μίσθωσης προϋποθέτουν και συνεπάγονται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων ΓΟΣ.

14.8 Τόσο ο Πελάτης όσο και η Τrisor µπορούν κατά την κρίση τους να καταγγείλουν µέσα στα νόµιµα πλαίσια και τα οριζόμενα στους παρόντες ΓΟΣ και την Σύμβαση Μίσθωσης, τη συναλλακτική τους σχέση. Στην περίπτωση αυτή οι παρόντες ΓΟΣ εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται ως προς τυχόν γεγενημένα µέχρι την καταγγελία δικαιώματα, αξιώσεις και υποχρεώσεις της Trisor και του Πελάτη, µέχρι την πλήρη εκκαθάριση της καταγγελθείσας συναλλακτικής σχέσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Διευκρίνηση: Εκ των ανωτέρω αναφερόμενων εγγράφων απαιτούνται μόνο όσα έχουν εφαρμογή στην επαγγελματική κατάσταση/ δραστηριότητα  του φυσικού προσώπου και τα ισότιμα έγγραφα στην περίπτωση των κατοίκων εκτός Ελλάδος (ΕΕ ή τρίτων χωρών).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI